ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 89 [90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2823/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ก.ค. 62 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก (เข้ารับการสัมภาษณ์ในการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62) 18 ก.ค. 2562
2822/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ดูงานกิจกรรมการเรียนการสอน) 18 ก.ค. 2562
2821/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 18 ก.ค. 2562
2819/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ก.ค. 62 วัดขี้เหล็กน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการรวมต้นกล้า สร้างผืนป่า) 15 ก.ค. 2562
2818/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,28-29 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา (ตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาฯ) 15 ก.ค. 2562
2817/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 ก.ค. 62 และวันที่ 21,23 ส.ค. 62 พื้นี่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดสุโขทัย (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2816/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 และวันที่ 16,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2815/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,22,24,25,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,2,5,7,8,15,21,26,29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2814/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2813/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24,26,31 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2812/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30,31 ก.ค. 62 และวันที่ 6,7 ส.ค. 62 (พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2811/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 61 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 15 ก.ค. 2562
2810/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 62 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 15 ก.ค. 2562
2809/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 15 ก.ค. 2562
2808/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี 15 ก.ค. 2562
2807/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหา กำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ก.ค. 2562
2806/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ก.ค. 2562
2805/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.ค. 62 หมู่บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม่ไผ่) 15 ก.ค. 2562
2804/2562 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกากลุ่มที่ 2 (อาคาร E และ F) 15 ก.ค. 2562
2803/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19,22,25-27 ก.ค. 62 และวันที่ 8-9,15-16,29-31 ส.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]