ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 89 [90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2809/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 15 ก.ค. 2562
2808/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี 15 ก.ค. 2562
2807/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหา กำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ก.ค. 2562
2806/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ก.ค. 2562
2805/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.ค. 62 หมู่บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม่ไผ่) 15 ก.ค. 2562
2804/2562 เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกากลุ่มที่ 2 (อาคาร E และ F) 15 ก.ค. 2562
2803/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19,22,25-27 ก.ค. 62 และวันที่ 8-9,15-16,29-31 ส.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ค. 2562
2799/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ค. 62 ห้องประชุมพิชัยยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562) 13 ก.ค. 2562
2798/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 ก.ค. 62 โรงแรมแกรนด์จอมเทียน จังหวัดชลบุรี (โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการในสถาบันอุดมศึกษาและนำไปสู่การมีงานทำของนักศึกษาพิการ) 13 ก.ค. 2562
2797/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 62 กระบี่ทิพารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ (ประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อ The Impact of Internationalization on Academic Rankings) 13 ก.ค. 2562
2796/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ค. 62 บริษัท พร้าวกรีนวัลเลย์ จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการระดับ Start UP Company) 13 ก.ค. 2562
2795/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ค. 62 โรงหล่อพระ บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และวัดป่าบง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาผ่านความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการอนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562) 13 ก.ค. 2562
2794/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนพื้นที่และกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเป็นรายพื้นที่) 13 ก.ค. 2562
2793/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2561) 13 ก.ค. 2562
2792/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 15 ก.ค. 62 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 13 ก.ค. 2562
2791/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 17 ส.ค. 62 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเรื่อง ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ) 13 ก.ค. 2562
2790/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ค. 62 โรงแรมบีพี เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น) 13 ก.ค. 2562
2789/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาผลกระทบการออกนอกระบบราชการจากมหาวิทยาลัยรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 13 ก.ค. 2562
2788/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-17,22,29,31 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก) 13 ก.ค. 2562
2785/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]