ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1916/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 62 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 17 พ.ค. 2562
1915/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 62 วัดสันทรายต้นกอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันบะข่างโว่) 17 พ.ค. 2562
1914/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโปงเลา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่นฯ) 17 พ.ค. 2562
1913/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-26 พ.ค. 62 โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมพะเยาเกตเวย์ จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านอาชีพ 4 ด้านฯ) 17 พ.ค. 2562
1912/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 พ.ค. 62 จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดปทุมธานี (จัดหาที่พักให้ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักกีฬา) 17 พ.ค. 2562
1911/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 มิ.ย. 62 ห้องมะขาม โรงแรม Chiang mai Gate Hotel จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนารูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ่าน) 17 พ.ค. 2562
1910/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ค. 62 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมเขิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4) 17 พ.ค. 2562
1909/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 พ.ค. 62 ห้องประชุมแม่กก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (เข้ารับการกลั่นกรองและตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562) 17 พ.ค. 2562
1908/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 พ.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 17 พ.ค. 2562
1907/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ค. 62 ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร ขนมไทย สร้างรายได้ ให้กับชุมชน) 17 พ.ค. 2562
1906/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 พ.ค. 62 สำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9) 17 พ.ค. 2562
1905/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 พ.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 17 พ.ค. 2562
1904/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 19-25 พ.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 17 พ.ค. 2562
1903/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 พ.ค. 62 และวันที่ 3-4 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 17 พ.ค. 2562
1902/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน 17-19 พ.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 17 พ.ค. 2562
1900/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 พ.ค. 62 เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15) 17 พ.ค. 2562
1899/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ค. 62 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ คกส. หัวข้อ การจัดทำ SOPs การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์) 17 พ.ค. 2562
1898/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (โครงการศึกษาดูงานการดำเนินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 17 พ.ค. 2562
1897/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณวิทยาการจัดการ 26-31 พ.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 17 พ.ค. 2562
1896/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 4) 17 พ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127] 128 [129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]