ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127] 128 [129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1965/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-29 พ.ค. 62 เขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสันป่าตอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการความศรัทธาของชาวบ้านต่อโครงการพระราชดำริ) 22 พ.ค. 2562
1964/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-24 มิ.ย. 62 โรงแรมเอเชีย ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร Advance ด้าน Financial and Compliance) 22 พ.ค. 2562
1963/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 62 ตึก HB7 ห้องประชุม 7210 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 22 พ.ค. 2562
1962/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24,31 พ.ค. 62 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักท่องเที่ยวตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 22 พ.ค. 2562
1961/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 62 ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมนำเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตในการประชุมคณะอนุกรรมการการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา) 22 พ.ค. 2562
1960/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 พ.ค. 62 ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรฯ) 22 พ.ค. 2562
1957/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-31 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์) 21 พ.ค. 2562
1956/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิมล์มาสเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562 21 พ.ค. 2562
1955/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ค. 62 บริษัทจะเลียงพลัส จำกัด อำเภอสารภี และบริษัท โปยงแยงฟาร์ม จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 21 พ.ค. 2562
1954/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 62 ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่) 21 พ.ค. 2562
1953/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 62 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรการอบรมพัฒนาอาชีพ การทำน้ำสมุนไพรบรรจุขวดพร้อมดื่ม) 21 พ.ค. 2562
1952/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 และวันที่ 17-21 มิ.ย. 62 จังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช สตูล (โครงการการเก็บรวบรวมสายพันธ์และสร้างฐานข้อมูลสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นอาหารและยาของประเทศไทย) 21 พ.ค. 2562
1951/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 มิ.ย. 62 ห้องประชุมอุบลบุษย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (อบรมหลักสูตร สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย) 21 พ.ค. 2562
1950/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 17 - 21 มิ.ย. 62 ณ เดนมาร์ก (นายอัครสิทธิ์ บุญส่งแท้) 21 พ.ค. 2562
1948/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 21 พ.ค. 2562
1947/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 21 พ.ค. 2562
1946/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,23,24,28,30 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 21 พ.ค. 2562
1945/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 พ.ค. 62 และวันที่ 27-30 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพ โดยส่งเสริมให้เป็นวิสาหกิจชุมชนของตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) 19 พ.ค. 2562
1944/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 มิ.ย. 62 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 9) 19 พ.ค. 2562
1943/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 พ.ค. 62 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรม สัมมนา เสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้และวิธีการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562) 19 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]