ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1895/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. - 8 มิ.ย. 62 โรงเรียนจิตอาสา พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรเร่งรัด รุ่นที่ 1/62) 17 พ.ค. 2562
1894/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 พ.ค. 62 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (นำส่งเอกสารฯ) 17 พ.ค. 2562
1893/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 พ.ค. 2562
1892/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 พ.ค. 2562
1891/2562 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 17 พ.ค. 2562
1890/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน 17 พ.ค. 2562
1889/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 พ.ค. 62 จังหวัดเชียงราย (ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ กลุ่มดาวเด่นสู่สากล Product Differentiation พัฒนาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างแบรนด์ จังหวัดเชียงราย) 17 พ.ค. 2562
1888/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 16 พ.ค. 2562
1887/2562 จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 16 พ.ค. 2562
1886/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 พ.ค. 62 โรงแรมบ้านสวนรถไฟรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 16 พ.ค. 2562
1885/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 พ.ค. 62 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) คณะ 16 พ.ค. 2562
1884/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 16 พ.ค. 2562
1883/2562 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ก) (2.4) 16 พ.ค. 2562
1882/2562 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ค) (4) 16 พ.ค. 2562
1881/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 พ.ค. 2562
1876/2562 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และกำกับการสอบการสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา 15 พ.ค. 2562
1875/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนภาษาอังกฤษ) สอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 15 พ.ค. 2562
1874/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การทดสอบทัศนคติและการทดสอบบุคลิภาพ) สอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 15 พ.ค. 2562
1873/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 15 พ.ค. 2562
1872/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 พ.ค. 62 ห้องประชุม อบต. ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน) 15 พ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128] 129 [130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]