ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4524/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 11-13 ธ.ค. 62 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย - ลาว ครั้งที่ 16) 04 ธ.ค. 2562
4521/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,17,23,24 ธ.ค. 62 และวันที่ 6,7 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ธ.ค. 2562
4520/2562 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 ธ.ค. 2562
4518/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 03 ธ.ค. 2562
4516/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ขนอุปกรณ์และนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยกลับเชียงใหม่) 03 ธ.ค. 2562
4516/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ขนอุปกรณ์และนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยกลับเชียงใหม่) 03 ธ.ค. 2562
4515/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7,18-20,27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 03 ธ.ค. 2562
4514/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ธ.ค. 62 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 03 ธ.ค. 2562
4513/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-10 ม.ค. 63 โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10) 03 ธ.ค. 2562
4512/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นำเสนอบทความวิจัยฯ) 03 ธ.ค. 2562
4511/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ธ.ค. 62 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม และห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 18 อาคาร นวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติสาขาวิชาสังคมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 และการประชุมเครือข่ายสังคมศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4) 03 ธ.ค. 2562
4510/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 62 วันที่ 7 ม.ค. 63 และวันที่ 4 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ธ.ค. 2562
4509/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 2-5 ธ.ค. 62 สหพันธรัฐมาเลเซีย (ประชุมฯ) 03 ธ.ค. 2562
4508/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 02 ธ.ค. 2562
4507/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,9 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 02 ธ.ค. 2562
4506/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 62 โรงเรียนบ้านกองลม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน) 02 ธ.ค. 2562
4505/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ธ.ค. 62 และวันที่ 20 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ธ.ค. 2562
4504/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6,11 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ธ.ค. 2562
4503/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3-4 ธ.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร ) 02 ธ.ค. 2562
4502/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ธ.ค. 62 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงานประชุมฯ) 02 ธ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]