ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3106/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,7,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2562
3105/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-11,15-17 ส.ค. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมหารือสรุปผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ.) 05 ส.ค. 2562
3104/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,7,9,20,22,23,26,27,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2562
3103/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 62 โรงแรมทีเค พาเลท กรุงเทพมหานคร (เข้ารับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยระดับประเทศ ประจำปี 2561) 05 ส.ค. 2562
3102/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูลำไย) 05 ส.ค. 2562
3101/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 62 ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานการขยายผลต่อยอดผลงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่) 05 ส.ค. 2562
3100/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-6 ส.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวันที่ 7-8 ส.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้) 05 ส.ค. 2562
3099/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ส.ค. 2562
3099/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ส.ค. 2562
3098/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเพื่อการเรียนรู้) 05 ส.ค. 2562
3097/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างพุทธศิลป์จากดอกไม้ประกอบศาสนพิธีเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนไทยใหญ่) 05 ส.ค. 2562
3096/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 62 โรงแรมเดอะแกรนด์ โมรอค โฮเทล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักทะเบียนและประมวลผล) 05 ส.ค. 2562
3095/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10,15-17,21-22,28-31 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนฯ) 05 ส.ค. 2562
3094/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มทักษะและเสริมความรู้ตามรายวิชาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและเก็บข้อมูลการวิจัย) 05 ส.ค. 2562
3093/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 15 ส.ค. 62 (คณบดีลาพักผ่อน) 05 ส.ค. 2562
3092/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ส.ค. 62 พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 05 ส.ค. 2562
3091/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ส.ค. 62 พื้นที่ชุมชนบ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้กับผู้นำชุมชนและผู้ที่สนใจในชุมชน) 05 ส.ค. 2562
3090/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 62 โรงแรมบุรี ศรีภูบูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในกิจกรรม Open House เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the Future ภาคใต้) 05 ส.ค. 2562
3089/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ส.ค. 62 พิพิธภัณฑ์ล้านนา และโรงเรียนสืบสานล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษาครูหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562) 05 ส.ค. 2562
3088/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมประชุมปฏิบัติการวางแผนการเตรียมตัวที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่ศูนย์แม่ริม) 03 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]