ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] 87 [88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2871/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 ก.ค. 2562
2871/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 ก.ค. 2562
2870/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2561) 19 ก.ค. 2562
2869/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1) 19 ก.ค. 2562
2868/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อหารือแผนงานวิจัยโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและแผนวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 19 ก.ค. 2562
2867/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 62 ห้องประชุม กบง. ชั้น 2 อาคาร วช.4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ) 19 ก.ค. 2562
2866/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2562) 19 ก.ค. 2562
2865/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 ส.ค. 62 ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2) 19 ก.ค. 2562
2864/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ส.ค. 62 ห้องประชุม ED202 ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561) 19 ก.ค. 2562
2863/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23,24 ก.ค. 62 Masumi spa จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจท่องเที่ยว) 19 ก.ค. 2562
2862/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ค. 62 จังหวัดเชียงราย (สำรวจและทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว 5 ดาวเด่น otop จังหวัดเชียงราย) 19 ก.ค. 2562
2860/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบงานวิจัยและพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว.) 19 ก.ค. 2562
2859/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8 ส.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงดา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 19 ก.ค. 2562
2858/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 62 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Current Issue in Higher Education around Globe) 19 ก.ค. 2562
2857/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25-26 ก.ค. 62 ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา) 19 ก.ค. 2562
2856/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2562
2853/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 และ 27-29 ก.ค. 62 บ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 18 ก.ค. 2562
2852/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,6 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.ค. 2562
2851/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30,31 ก.ค. 62 และวันที่ 6,7 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.ค. 2562
2850/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24,26,31 ก.ค. 62 วันที่ 1,2,5,7,9 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]