ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2458/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 62 ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความคาดหวังต่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์) 27 มิ.ย. 2562
2457/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 25 มิ.ย. 2562
2456/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 25 มิ.ย. 2562
2455/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 25 มิ.ย. 2562
2454/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 62 เลขที่ 449/1 หมู่ 4 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (เก็บข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล Product Differentiation รายผู้ประกอบการ หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์) 25 มิ.ย. 2562
2453/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 27-28 มิ.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการฯเพื่อทำงานร่วมกับ กสศ. ในการสร้างครูรุ่นใหม่เพื่อชุมชน) 25 มิ.ย. 2562
2452/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มิ.ย. 62 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 2) 25 มิ.ย. 2562
2451/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ก.ค. 62 โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 20) 25 มิ.ย. 2562
2450/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 มิ.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 มิ.ย. 2562
2449/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 62 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 มิ.ย. 2562
2448/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,28 มิ.ย. 62 วันที่ 16,19 ก.ค. 62 และวันที่ 6,9 ส.ค. 62 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในสังฆราชูปถัมป์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2447/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,3,4,15,23,24 ก.ค. 62 และวันที่ 5,7,8 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2446/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,3,4,8,10,11,22,24,25 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2445/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 มิ.ย. 62 และวันที่ 9,16,23,30 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2444/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,22,23,247 ก.ค. 62 และวันที่ 5,6,7 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2443/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,28 มิ.ย. 62 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2442/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 วันที่ 17 ก.ค. 62 และวันที่ 14 ส.ค. 62 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2441/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27 มิ.ย. 62 วันที่ 24,25 ก.ค. 62 และวันที่ 7,8 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2440/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,27 มิ.ย. 62 วันที่ 9,11 ก.คง 62 และวันที่ 6,8 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562
2439/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27 มิ.ย. 62 และวันที่ 3,4 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102] 103 [104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]