ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4289 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206] 207 [208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
178/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 ม.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ติดต่อราชการ) 10 ม.ค. 2562
176/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,15 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
175/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 11-13 ม.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการ) 10 ม.ค. 2562
174/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ม.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562) 10 ม.ค. 2562
173/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 62 มูลนิธิพัฒนา (โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
172/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 62 และวันที่ 25-27 ม.ค. 62 ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมฟูรามา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าภาคเหนือตอนบน) 10 ม.ค. 2562
171/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ม.ค. 2562
170/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ม.ค. 62 บริษัทวอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำปาง (นำรถเช็คระบบเครื่องยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) 10 ม.ค. 2562
168/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-12 ม.ค. 62 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ) 10 ม.ค. 2562
167/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 62 ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
166/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1) 10 ม.ค. 2562
165/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.พ. 62 The Empress Hotel Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย) 10 ม.ค. 2562
164/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 62 โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 10 ม.ค. 2562
163/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 9-11 และ 9-12 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5) 10 ม.ค. 2562
162/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-14 ม.ค. 62 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกทักษะงานโลหะประดิษฐ์และโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน) 10 ม.ค. 2562
161/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (บริการให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน โครงการเติมรัก เติมพลัง สร้างสรรค์วัยใส) 10 ม.ค. 2562
160/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านสันคะยอม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (บริการให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน โครงการเติมรัก เติมพลัง สร้างสรรค์วัยใส) 10 ม.ค. 2562
159/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 โรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน โครงการเติมรัก เติมพลัง สร้างสรรค์วัยใส) 10 ม.ค. 2562
158/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22,24,29-30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
157/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17,18 ม.ค. 62 และวันที่ 4,7,8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]