ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3703/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,22,27 ก.ย. 62 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิตและต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 18 ก.ย. 2562
3702/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 62 สถานประกอบการของนางสาวสิรีนธร แกมู และนางสาวณัฐพร กาทู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ) 18 ก.ย. 2562
3701/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,23,24,28 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุต้นแบบตามแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 18 ก.ย. 2562
3700/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการเครือข่ายนักบริหารระดับสูงด้านกิจการรักศึกษา (นบน.) 18 ก.ย. 2562
3699/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 62 ห้องวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรงานสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนากาแฟอินทรีย์ในระบบวนเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน) 18 ก.ย. 2562
3695/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 22 - 26 ก.ย. 62 ณ มาเลเซีย (นายชยานนท์ สวัสดีนฤนาท) 17 ก.ย. 2562
3694/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 62 ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก) 17 ก.ย. 2562
3693/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 62 โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมความรู้สมาชิก ประจำปี 2562) 17 ก.ย. 2562
3692/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ย. 62 ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) กรุงเทพมหานคร (โครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล DIGITAL TRANSFORMATION EXPERT PLATFORM) 17 ก.ย. 2562
3691/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการ ก.พ.อ.) 17 ก.ย. 2562
3690/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ย. 62 ห้องประชุม 207 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายฯระดับภูมิภาค ภาคเหนือ) 17 ก.ย. 2562
3688/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 61) ภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) 17 ก.ย. 2562
3686/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 5 - 11 ต.ค. 62 ณ สิงค์โปร์ (รร.สาธิต) 17 ก.ย. 2562
3685/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 5 - 7 ต.ค. 62 ณ ญี่ปุ่น (น.ส.ขวัญหทัย กวดนอก) 17 ก.ย. 2562
3684/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 26 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 ณ ญี่ปุ่น 17 ก.ย. 2562
3683/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 3371/62 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 9 - 13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 2562
3682/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (นายสยมภู อะโน) 17 ก.ย. 2562
3682/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (นายสยมภู อะโน) 17 ก.ย. 2562
3678/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 16 ก.ย. 2562
3677/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ย. 62 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 16 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]