ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] 108 [109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2408/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 21 มิ.ย. 2562
2407/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 มิ.ย. 62 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติ) 21 มิ.ย. 2562
2406/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 21 มิ.ย. 2562
2404/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก 21 มิ.ย. 2562
2404/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก 21 มิ.ย. 2562
2403/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 มิ.ย. 62 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2019: OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม) 20 มิ.ย. 2562
2402/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2562
2401/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,11,12 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2562
2400/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,26,27,28 มิ.ย. 62 และวันที่ 11 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2562
2399/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2562
2398/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,11,12,15 ก.ค. 62 วันที่ 5,6,7,8,9,19 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2562
2397/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,26,27,28 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2562
2396/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 20 มิ.ย. 2562
2395/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 20 มิ.ย. 2562
2394/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 มิ.ย. 62 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 20 มิ.ย. 2562
2393/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 62 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2019: OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม) 20 มิ.ย. 2562
2392/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่การเรียนการสอนรายวิชาชีพครู ฐานสมรรถนะ สาขาครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562) 20 มิ.ย. 2562
2390/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 มิ.ย. 62 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการต่อยอดขยายผลสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 20 มิ.ย. 2562
2389/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 24-25 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี (โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์) 20 มิ.ย. 2562
2388/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-21,29-30 มิ.ย. 62 และวันที่ 6-7,13-14,16-17,20-21,27-28 ก.ค. 62 พื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การกระจายตัวของนกในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 20 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]