ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 44 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3868/2562 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2562
3866/2562 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 2562
3856/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2562
3856/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2562
3855/2562 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ราย (นายอุดม ผิวขาว) 30 ก.ย. 2562
3854/2562 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ราย 30 ก.ย. 2562
3853/2562 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ราย 30 ก.ย. 2562
3852/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 30 ก.ย. 2562
3851/2562 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2562
3850/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 ก.ย. 2562
3849/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 5-6 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ) 30 ก.ย. 2562
3848/2562 แก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ที่ 5377/61 เรื่อง การปรับเงินเดือนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Yumiko, Annaik และ Rafatjou) 30 ก.ย. 2562
3847/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 30 ก.ย. 2562
3846/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ต.ค. 62 โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมโครงการ CCR ฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : การพัฒนากรอบแนวคิดวิจัย CCR สู่การพัฒนานักศึกษาฐานสมรรถนะ) 30 ก.ย. 2562
3845/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ต.ค. 62 ห้อง 801 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมเข้าร่วมอบรมวิธีการและขั้นตอนการจัดทำข้อมูลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2563) 30 ก.ย. 2562
3844/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-2 ต.ค. 62 บริษัทสุพรรณ์ คลอเส็ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ศึกษาดูงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป) 30 ก.ย. 2562
3843/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1,2,8 ต.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการและงานวิจัยสู่ชุมชนสำหรับนักศึกษาฯ) 30 ก.ย. 2562
3842/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ต.ค. 62 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 30 ก.ย. 2562
3841/2562 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 30 ก.ย. 2562
3840/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ต.ค. 62 โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมโครงการ CCR ฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : การพัฒนากรอบแนวคิดวิจัย CCR สู่การพัฒนานักศึกษาฐานสมรรถนะ) 30 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]