ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 60 [61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3478/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ย. 62 สำนักงานบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ) 01 ก.ย. 2562
3477/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ย. 62 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (ร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี) 01 ก.ย. 2562
3476/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 2 ก.ย. 62 Gaysorn Urban Resort (19th Floor of Gaysorn Tower) กรุงเทพมหานคร (ประชุม National Innovation Strategy Forum: Thailand: Future of Innovation) 01 ก.ย. 2562
3474/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ย. 62 จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของพระบรมวงศานุวงศ์) 31 ส.ค. 2562
3473/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อย จำนวน 2 จุดบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 30 ส.ค. 2562
3472/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 62 สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมสอบสวนปากคำเป็นพยาน) 30 ส.ค. 2562
3470/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15,21-22 ก.ย. 62 ศูนย์ข้อมูลวัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 30 ส.ค. 2562
3469/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 30 ส.ค. 2562
3468/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (นายศรัณย์ สฤษฎิพันธาวาทย์) 30 ส.ค. 2562
3468/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 30 ส.ค. 2562
3467/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาติ 5-7 ก.ย. 62 กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติและศึกษาดูงานฯ) 30 ส.ค. 2562
3466/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 ก.ย. 62 ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างดำเนินโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ) 30 ส.ค. 2562
3465/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560) 30 ส.ค. 2562
3464/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ย. 62 สมุนไพรอินทรีย์แม่ริมและบริษัท พรูติณเฮิร์บ จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมวินิจฉัยปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ) 30 ส.ค. 2562
3463/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานและประสานงานโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 30 ส.ค. 2562
3462/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศและบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 30 ส.ค. 2562
3461/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่งภายในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ทำการติดตั้งเตาชีวมวลและทดสอบการใช้งาน) 30 ส.ค. 2562
3459/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.ย. 62 พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างแหล่งเรียนรู้วัดป่าตุ้มดอนผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกาและการท่องเที่ยวตามแนวคิด GLAM ในพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 30 ส.ค. 2562
3458/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ก.ย. 62 พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 30 ส.ค. 2562
3457/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ) 30 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]