ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4283 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202] 203 [204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
263/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 62 และวันที่ 24-25 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร่วมจัดกิจกรรมแปรรูปไก่ฯ) 16 ม.ค. 2562
263/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 62 และวันที่ 24-25 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร่วมจัดกิจกรรมแปรรูปไก่ฯ) 16 ม.ค. 2562
262/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,23,24,30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
261/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ม.ค. 62 และวันที่ 11-12 ก.พ. 62 พื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
260/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,21,23,25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
259/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21,23,24,25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ม.ค. 2562
258/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,26 ม.ค. 62 พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิตและต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 16 ม.ค. 2562
257/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 ม.ค. 62 เวทีสนามเสือป่าในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว กรุงเทพมหานคร (ประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงไทยรวมใจภักดิ์ งานอุ่นไอรัก รอบชิงชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) 15 ม.ค. 2562
256/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง (โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 15 ม.ค. 2562
255/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ม.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562) 15 ม.ค. 2562
254/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,23 ม.ค. 62 และวันที่ 18,20 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ม.ค. 2562
253/2562 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ม.ค. 2562
252/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางวิธีดำเนินการและกำหนดราคาเช่าร้านถ่ายเอกสารศูนย์เวียงบัว 15 ม.ค. 2562
251/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ม.ค. 62 วัดหนองสองห้อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) 15 ม.ค. 2562
250/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (นำเสนอผลงานวิจัยฯ) 15 ม.ค. 2562
249/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-21 ม.ค. 62 ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน คุณครูประทุม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าค่ายฝึกอบรมชีวิตจะเป็นสุขถ้าบำบัดทุกข์ด้วยความพอเพียง) 15 ม.ค. 2562
248/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 30-31 ม.ค. 62 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562) 15 ม.ค. 2562
247/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 ม.ค. 2562
246/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 15 ม.ค. 2562
245/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 และ 18-19 ม.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ปรึกษาหารือข้อราชการและศึกษาดูงานฯ) 15 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]