ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3577/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ย. 62 เส้นทางลำปาง-แพร่-น่าน (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจรประจำปีการศึกษา 2563) 09 ก.ย. 2562
3576/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,20 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.ย. 2562
3574/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09 ก.ย. 2562
3573/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นายวรมรรณ นามวงศ์) 09 ก.ย. 2562
3572/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (น.ส.อัญมณี ภักดีมวลชน) 09 ก.ย. 2562
3571/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.สายพิณ สังคีตศิลป์) 09 ก.ย. 2562
3569/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8,21-22 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบจากแผนการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ : ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) 06 ก.ย. 2562
3568/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ก.ย. 62 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2563) 06 ก.ย. 2562
3567/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย (ประชุมเพื่อวางแผนในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมและดินถล่มจังหวัดเชียงราย) 06 ก.ย. 2562
3566/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11,17,25 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (โครงการบูรณาการเรียนรู้จากสังคมสู่ทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยา) 06 ก.ย. 2562
3565/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 62 โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมบริการวิชาการฯ) 06 ก.ย. 2562
3564/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ย. 62 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์) 06 ก.ย. 2562
3563/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพ กับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.ย. 2562
3562/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-8 ก.ย. 62 หน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจีออรวมใจทำจิตอาสา) 06 ก.ย. 2562
3561/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,14-15 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเชื้อรา Pseudocercospora และจีนัสใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.ย. 2562
3560/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7,8 ก.ย. 62 เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การยกระดับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่) 06 ก.ย. 2562
3559/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.ย. 62 หอประชุมบ้านกล้วย หมู่ 3 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 06 ก.ย. 2562
3558/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวพิธีเปิด "โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน" 06 ก.ย. 2562
3557/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4107/2561 06 ก.ย. 2562
3557/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4107/2561 06 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]