ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1289/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 23 มี.ค. 2562
1286/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24 มี.ค. 62 (ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 119 หมู่เรียน และดูแลระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) 22 มี.ค. 2562
1285/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 The Royal River Hotel, Bangkok กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนภาษาเกาหลีในสถาบันอุดมศึกษาของไทย : รอยต่อระหว่างมัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัย) 22 มี.ค. 2562
1284/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการประเมินทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) 22 มี.ค. 2562
1283/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มี.ค. 62 ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เป็นวิทยากรฯ) 22 มี.ค. 2562
1282/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาความมีนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวกับแรงผลักดันทางสังคมเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคมออนไลน์) 22 มี.ค. 2562
1281/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 เม.ย. 62 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 18 ห้อง 18 C สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8) 22 มี.ค. 2562
1280/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ค. 62 ห้องประชุม 1 (IC103) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ) 22 มี.ค. 2562
1278/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติฯ) 22 มี.ค. 2562
1277/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 มี.ค. 62 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดลำพูน) 22 มี.ค. 2562
1276/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 เม.ย. 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนฯ) 22 มี.ค. 2562
1275/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 22 มี.ค. 2562
1274/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (น.ส.กัลย์สุดา ศรีโพธิ์) 22 มี.ค. 2562
1273/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 มี.ค. 62 อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดลำพูน) 22 มี.ค. 2562
1272/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-10 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562) 22 มี.ค. 2562
1271/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-21 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเสมือน) 22 มี.ค. 2562
1270/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-26 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายและการติดตามผลการเจริญเติบโตของพืชด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 22 มี.ค. 2562
1269/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-29 มี.ค. 62 ประเทศมาเลเซีย (ประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 5 และประชุมทบทวนประเมินผลการดำเนินโครงการและแนวทางการดำเนินโครงการในรุ่นต่อไปของโครงการ SEA-Teacher Project) 22 มี.ค. 2562
1268/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 สมาคมพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กรุงเทพมหานคร (ประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ฯ) 22 มี.ค. 2562
1267/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 62 หอวิมาลย์คอฟฟี่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 22 มี.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154] 155 [156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]