ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154] 155 [156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1355/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 เม.ย. 62 ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร (เข้าพบองคมนตรีกับคณะกรรมาธิการเพื่อมอบหมายรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ) 29 มี.ค. 2562
1353/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 29 มี.ค. 2562
1352/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 29 มี.ค. 2562
1351/2562 คณะกรรมการยกร่างแบบประเมินการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 มี.ค. 2562
1349/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 เม.ย. 62 พื้นที่หมู่บ้านพระบาทสี่รอย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์ชาเมี่ยง) 29 มี.ค. 2562
1348/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 เม.ย. 62 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 29 มี.ค. 2562
1346/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 เม.ย. 62 ห้องประชุม ป.3 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชั้น 13 อาคาร เอส.พี. (เอ) กรุงเทพมหานคร (ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม) 29 มี.ค. 2562
1345/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 เม.ย. 62 โรงแรม อิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี (สัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 4) 29 มี.ค. 2562
1344/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 เม.ย. 62 พื้นที่จังหวัดน่าน (วิจัยโครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชนและป่าฟื้นฟูจังหวัดน่านเพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่และสูญหาย) 29 มี.ค. 2562
1343/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 เม.ย. 62 ห้องสัตตบงกช อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการให้ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯในการเก็บรวบรวมแบบประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหารและแนวทางการตอบแบบให้ข้อมูล ปีงบประมาณ 2562) 29 มี.ค. 2562
1342/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 14-20 เม.ย. 62 สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ) 29 มี.ค. 2562
1341/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 21 - 28 เม.ย. 62 ณ ภูฏาน (รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล, ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ) 29 มี.ค. 2562
1337/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 มี.ค. 62 และวันที่ 1-3 เม.ย. 62 บ้านแพมบก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ) 28 มี.ค. 2562
1336/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 มี.ค. 2562
1335/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 62 ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 28 มี.ค. 2562
1334/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการชมรมผู้สูงวัยต้นแบบตามแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 28 มี.ค. 2562
1333/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรฯ) 28 มี.ค. 2562
1332/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 ห้องศูนย์สื่อเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 28 มี.ค. 2562
1331/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือเล่มเล็กสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) 28 มี.ค. 2562
1330/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน (ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี) 28 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]