ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1648/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 เม.ย. 62 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 เม.ย. 2562
1647/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 พ.ค. 62 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ 1/2562) 25 เม.ย. 2562
1646/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 เม.ย. 62 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เข้ารับการสัมภาษณ์ในการเข้าร่วมโครงการ Start Develop up camp เปิดใจเรียนรู้โลกกว้างเปิดโอกาสเส้นทางสู่ความสำเร็จ) 25 เม.ย. 2562
1645/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เรื่อง การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561)" 25 เม.ย. 2562
1644/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม (ประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 25 เม.ย. 2562
1643/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 พ.ค. 62 ห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์วิว บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา) 25 เม.ย. 2562
1642/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม 25 เม.ย. 2562
1641/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (ประชุมเพื่อทำแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 25 เม.ย. 2562
1640/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ค. 62 ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 2/2562) 25 เม.ย. 2562
1639/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ) 25 เม.ย. 2562
1638/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 พ.ค. 62 ห้องประชุม 1720 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฯ) 25 เม.ย. 2562
1637/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รับทุนฯ) 25 เม.ย. 2562
1636/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ห้องนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนา การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับงานวิจัย) 25 เม.ย. 2562
1635/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,17,24,30 พ.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 25 เม.ย. 2562
1634/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5,11-12,25-26 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการตลาดอย่างสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 25 เม.ย. 2562
1633/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 พ.ค. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 25 เม.ย. 2562
1632/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 พ.ค. 62 บ้านห้วยอีค่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่จัดกิจกรรมและดำเนินโครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาฝ้ายมัดย้อมและผ้าทอมือบ้านห้วยอีค่าง) 25 เม.ย. 2562
1631/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 62 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวางแผนคัดเลือกวิธีป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี) 25 เม.ย. 2562
1630/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2 (อาคาร E และอาคาร F) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2562
1628/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 24-26 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 24 เม.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139] 140 [141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]