ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139] 140 [141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
784/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรุงเทพมหานคร (ประสานงานและนำเสนอรายละเอียดงานเปิดตัวโครงการ “ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)" 13 ก.พ. 2562
783/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระดับสถาบัน 13 ก.พ. 2562
782/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 ก.พ. 2562
781/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 62 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอบทความวิจัยฯ) 13 ก.พ. 2562
780/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรโครงการอบรมโครงการยกระดับการท่องเที่ยวฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 13 ก.พ. 2562
779/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มี.ค. 62 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาไทย) 13 ก.พ. 2562
778/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า) 13 ก.พ. 2562
776/2562 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 13 ก.พ. 2562
775/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ก.พ. 62 โรงแรมซีพาราไดซ์ จังหวัดชลบุรี (โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในด้านวิชาการและด้านบุคลิกภาพ) 13 ก.พ. 2562
774/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 ก.พ. 62 สวนเอเดน รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมการวางตัวที่ดีระหว่างชายหญิงโดยใช้หลักจริยธรรมคริสเตียน) 13 ก.พ. 2562
773/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มี.ค. 62 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การเขียนบมความวิจัยอย่างไรจึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ) 13 ก.พ. 2562
772/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันผีเสื้อ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.พ. 2562
771/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-23 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NCMAP 2019) 13 ก.พ. 2562
770/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22 ก.พ. 62 กลุ่มชุมชนผู้สุงอายุและกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายของผู้สูงอายุในชุมชนสะลวงขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 13 ก.พ. 2562
769/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,20,25,26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ก.พ. 2562
768/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,25 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 13 ก.พ. 2562
767/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 ห้องฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 13 ก.พ. 2562
766/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.พ. 62 ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 13 ก.พ. 2562
763/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 13-15 ก.พ. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 12 ก.พ. 2562
762/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,20,21,27,28 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การใช้ชุดวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 6อ. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่) 12 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]