ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4289 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108] 109 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2386/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,26,28 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2562
2385/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 มิ.ย. 2562
2384/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ และดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20 มิ.ย. 2562
2382/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 มิ.ย. 62 อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สังเคราะห์งานวิจัย)ครั้งที่ 2 หัวข้อ เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเขียนบทความวิชาการ) 19 มิ.ย. 2562
2381/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 มิ.ย. 62 ห้องประชุมอิงดอย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เข้าร่วมโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 2 : รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562) 19 มิ.ย. 2562
2380/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการ Research Zone ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ) 19 มิ.ย. 2562
2379/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ) 19 มิ.ย. 2562
2378/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 20-21 มิ.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 19 มิ.ย. 2562
2377/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เพื่อประเมินแนวทางการจัดการขยะมูลช้างในชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 19 มิ.ย. 2562
2376/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 62 วัดต้นโชค อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและอภิปรายในโครงการ สำรวจผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนเก่าสันป่าตอง) 19 มิ.ย. 2562
2375/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 62 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบหมายนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) 19 มิ.ย. 2562
2374/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน) 19 มิ.ย. 2562
2373/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,23-24,25,28 มิ.ย. 62 และวันที่ 9 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561) 19 มิ.ย. 2562
2372/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 หอประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จำลอง) 19 มิ.ย. 2562
2371/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 2562
2370/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมในหัวข้อ สตรี 4.0 ไทย ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ) 19 มิ.ย. 2562
2369/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในชุมชน) 19 มิ.ย. 2562
2367/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20 มิ.ย. 62 วันที่ 9,11 ก.ค. 62 และวันที่ 6,8 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 มิ.ย. 2562
2366/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 18 มิ.ย. 2562
2365/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21,24,27,28 มิ.ย. 62 วันที่ 15,17,22,24 ก.ค. 62 และวันที่ 14,19,21,22,26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]