ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3929/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ต.ค. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR) 07 ต.ค. 2562
3927/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 13-15 พ.ย. 62 ห้องประชุมภาณุรังษี A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562) 07 ต.ค. 2562
3926/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 18-19 ต.ค. 62 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 07 ต.ค. 2562
3923/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ต.ค. 62 บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 07 ต.ค. 2562
3922/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ต.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่) 07 ต.ค. 2562
3921/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ต.ค. 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นวิทยากรฯ) 07 ต.ค. 2562
3920/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-25 ต.ค. 62 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (อบรมเข้มชุดวิชาปรสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ) 07 ต.ค. 2562
3919/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 07 ต.ค. 2562
3915/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 06 ต.ค. 2562
3914/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18-19 ต.ค. 62 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (หารือการดำเนินงาน Art and Handicraft of Asia ในการเตรียมการจัดทำโครงการประจำปี) 06 ต.ค. 2562
3913/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 62 พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบจากแผนการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่:ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) 06 ต.ค. 2562
3912/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ต.ค. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR) 06 ต.ค. 2562
3911/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 7-9 ต.ค. 62 ห้องประชุมพินิตประชานาถ 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 06 ต.ค. 2562
3909/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ย. 62 ห้องประชุมภาณุรังสี A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562) 06 ต.ค. 2562
3908/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-28 ต.ค. 62 วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร และอุทยานวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก (เป็นวิทยากรฯ) 06 ต.ค. 2562
3905/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ต.ค. 62 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 04 ต.ค. 2562
3904/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 ต.ค. 2562
3903/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 4 ต.ค. 62 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 04 ต.ค. 2562
3902/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ต.ค. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีธุรกิจชุมชนในชุมชนป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 04 ต.ค. 2562
3901/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 25 เครื่อง เพิ่มเติม 04 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]