ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152] 153 [154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1405/2562 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน (นายวิหาร โคตมะณี) 02 เม.ย. 2562
1404/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 เม.ย. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงเรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง) 02 เม.ย. 2562
1403/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562) 02 เม.ย. 2562
1402/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารหลัก จำนวน 1 ร้าน ณ ศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 02 เม.ย. 2562
1401/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 เม.ย. 62 โรงเรียนบ้านหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยสอนในการแก้ไขปัญหาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 02 เม.ย. 2562
1400/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 เม.ย. 62 ศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักาความมั่นคงภายในภาค 3) 02 เม.ย. 2562
1399/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นายณัฐวุฒิ ลือดี) 02 เม.ย. 2562
1398/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นายชยภัทร พุ่มจันทร์) 02 เม.ย. 2562
1397/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 เม.ย. - 17 พ.ค. 62 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2562) 02 เม.ย. 2562
1396/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-5 เม.ย. 62 โรงแรมบั๊ดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายและกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ) 02 เม.ย. 2562
1395/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 02 เม.ย. 2562
1394/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 02 เม.ย. 2562
1393/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 เม.ย. 62 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 02 เม.ย. 2562
1392/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-25 เม.ย. 62 โรงแรมเดอะเบอร์เคลียประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2562) 02 เม.ย. 2562
1391/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3,9,10,11 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ (วิจัยฯ) 02 เม.ย. 2562
1390/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 เม.ย. 62 อพวช. เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินโครงงานวิจัยฯ) 02 เม.ย. 2562
1386/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 เม.ย. 62 ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6) 01 เม.ย. 2562
1385/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 หมู่บ้านแม่ขะปู (เปียง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาในการจัดนิทรรศการและหนังสือ) 01 เม.ย. 2562
1384/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5,8-13,17-21,23-26,30 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 01 เม.ย. 2562
1383/2562 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 01 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]