ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3150/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08 ส.ค. 2562
3149/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 08 ส.ค. 2562
3148/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ส.ค. 62 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 08 ส.ค. 2562
3147/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 บ้านอนุรักษ์กระดาษ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชนงานกระดาษสา สไตล์ญี่ปุ่น ชุมชนบ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 07 ส.ค. 2562
3146/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9,11-12,14-16, 18-19 ส.ค. 62 และวันที่ 4-6,11-13,18-20,25-27 ก.ย. 62 พื้นที่ในตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 07 ส.ค. 2562
3145/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 62 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 07 ส.ค. 2562
3144/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 07 ส.ค. 2562
3143/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ส.ค. 62 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกวัตถุประวงค์พิเศษของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 07 ส.ค. 2562
3142/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ส.ค. 62 โรงแรมบริค โอเทล เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Scrum Network for Chiangmai SME ภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุน SME แบบบูรณาการ (RISMEP) 07 ส.ค. 2562
3141/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 62 โรงแรม The Grand Morocc Hotel & Residence อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมปฏิบัติการด้านงานประกันคุณภาพศึกษาและการจัดทำรายการประเมินตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2562) 07 ส.ค. 2562
3140/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 62 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2562) 07 ส.ค. 2562
3139/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 07 ส.ค. 2562
3138/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางรายการ จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง 07 ส.ค. 2562
3137/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 8-9,16,23,30 ส.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 07 ส.ค. 2562
3136/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ส.ค. 62 ห้องรังสิต ชั้น 2 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร (ประชุมระดมความคิดเห็นในการศึกษารูปแบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (สวศ.) ในระดับปริญญาตรี) 07 ส.ค. 2562
3135/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-25 ส.ค. 62 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62) 07 ส.ค. 2562
3134/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 ส.ค. 2562
3133/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 ส.ค. 2562
3129/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 6 ส.ค. 62 06 ส.ค. 2562
3128/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 62 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมปันรัก..ฮักคนชรา) 06 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]