ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192] 193 [194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
494/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ (ประชุมฯ) 29 ม.ค. 2562
493/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 62 และวันที่ 11 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
492/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา) 29 ม.ค. 2562
491/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 62 จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน) 29 ม.ค. 2562
490/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2,3,4 ก.พ. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก) 29 ม.ค. 2562
489/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2,3,9,10,23,24 ก.พ. 62 และวันที่ 2,3,16,17,23,24 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงในการวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกผ่านภาพมุมสูง กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
488/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3,24-27 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลการรับรู้ภาพลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
487/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายของผู้สูงอายุในชุมชนสะลวงขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
486/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สู่ยุคสังคมสูงวัยประเทศไทย 4.0 ในชุมชนขี้เหล็ก-สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
485/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-7 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 และงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2562) 29 ม.ค. 2562
484/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 62 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
483/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ก.พ. 62 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ม.ค. 2562
482/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้) 29 ม.ค. 2562
481/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,13,20 ก.พ. 62 พื้นที่ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่) 29 ม.ค. 2562
480/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ก.พ. 62 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ) 29 ม.ค. 2562
479/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 มี.ค. 62 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 5) 29 ม.ค. 2562
478/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเทคนิคการสอนอาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม) 29 ม.ค. 2562
477/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เข้าบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์) 29 ม.ค. 2562
476/2562 แต่งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่" 29 ม.ค. 2562
475/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ม.ค. 62 ห้องประชุม ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล อาคาร วช.2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีลงนาม MOU จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ) 28 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]