ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1242/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 62 ตึก HB6 ชั้น 1 ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ) 20 มี.ค. 2562
1241/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 มี.ค. 62 อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างระบบบูรณาการเพื่อการพัฒนานักศึกษา) 20 มี.ค. 2562
1240/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 62 ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่พะเยา) 20 มี.ค. 2562
1239/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 62 ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง) 20 มี.ค. 2562
1238/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-11 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562) 20 มี.ค. 2562
1237/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา) 20 มี.ค. 2562
1236/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 มี.ค. 62 โรงแรมวารีรักษ์ จังหวัดกระบี่ (ประชุมนานาชาติฯ) 20 มี.ค. 2562
1235/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-21 มี.ค. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ ครั้งที่ 2) 20 มี.ค. 2562
1234/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. - 4 พ.ค. 62 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ) 20 มี.ค. 2562
1233/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เป็นอาจารย์พิเศษ) 20 มี.ค. 2562
1229/2562 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 มี.ค. 2562
1228/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 62 จังหวัดสุโขทัย (โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 19 มี.ค. 2562
1227/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 62 ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562) 19 มี.ค. 2562
1226/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 มี.ค. 62 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมหลักสูตร Harmony Premium 2nd - CP All Business learning) 19 มี.ค. 2562
1225/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 มี.ค. 62 ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท) 19 มี.ค. 2562
1224/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 มี.ค. 62 กลุ่มรักมอญหนองดู่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (สำรวจภาคสนามของกลุ่มองค์กรชุมชน) 19 มี.ค. 2562
1223/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-29 มี.ค. 62 จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี (โครงการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ด้านชีววิทยาทางทะเล) 19 มี.ค. 2562
1222/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มี.ค. 62 หมู่บ้านหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ) 19 มี.ค. 2562
1219/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18-22 มี.ค. 62 (ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี) 18 มี.ค. 2562
1218/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562) 18 มี.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 157 [158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]