ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 157 [158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1318/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-4 เม.ย. 62 หมู่บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมการเขียนแผนธุรกิจชุมชนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 27 มี.ค. 2562
1315/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-31 มี.ค. 62 สนามตะกร้อสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีโอทีคัพ ครั้งที่ 14) 26 มี.ค. 2562
1314/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มี.ค. 62 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการเกี่ยวกับการใช้ขยะถุงพลาสติกในบล็อกปูถนนรีไซเคิล) 26 มี.ค. 2562
1313/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มี.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ติดต่อราชการฯ) 26 มี.ค. 2562
1312/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1 (อาคาร C และอาคาร D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2562
1311/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29 มี.ค. 62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอดและอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมฟังการนำเสนอการฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยชุมชน) 26 มี.ค. 2562
1310/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,9-11 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 26 มี.ค. 2562
1309/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 62 และวันที่ 3-4,5-6 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้) 26 มี.ค. 2562
1308/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำขนมไทย) 26 มี.ค. 2562
1307/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 62 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร (ฝึกการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับนานาชาติด้านการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา) 26 มี.ค. 2562
1306/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 มี.ค. 62 The Royal River Hotel, Bangkok กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการนานาชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนภาษาเกาหลีในสถาบันอุดมศึกษาของไทย : รอยต่อระหว่างมัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัย) 26 มี.ค. 2562
1305/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 62 ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ (ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ) โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (พหุภาษา) 26 มี.ค. 2562
1301/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 มี.ค. 62 และวันที่ 3-5,22-26 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่หายากเพื่อการอนุรักษ์ใยเขตจังหวัดเชียงใหม่) 25 มี.ค. 2562
1300/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราฯ จังหวัดอุดรธานี (เป็นวิทยากรฯ) 25 มี.ค. 2562
1299/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 3-5 เม.ย. 62 ห้อง 15161 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 25 มี.ค. 2562
1298/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่เพื่อประสานงานร่วมกับผู้นำตัวแทนชุมชน) 25 มี.ค. 2562
1297/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุนย้ายสังกัด (น.ส.นันท์นภัส ศรีไชยวงค์) 25 มี.ค. 2562
1296/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลบ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง และบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่เพื่อประสานงานร่วมกับผู้นำตัวแทนชุมชน) 25 มี.ค. 2562
1295/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 62 แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์) 25 มี.ค. 2562
1294/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 เม.ย. 62 ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พิธีสักการะยอสวยไหว้สา พระญามังราย) 25 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]