ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 157 [158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1301/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 มี.ค. 62 และวันที่ 3-5,22-26 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่หายากเพื่อการอนุรักษ์ใยเขตจังหวัดเชียงใหม่) 25 มี.ค. 2562
1300/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 62 โรงแรมเซ็นทาราฯ จังหวัดอุดรธานี (เป็นวิทยากรฯ) 25 มี.ค. 2562
1299/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 3-5 เม.ย. 62 ห้อง 15161 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 25 มี.ค. 2562
1298/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่เพื่อประสานงานร่วมกับผู้นำตัวแทนชุมชน) 25 มี.ค. 2562
1297/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุนย้ายสังกัด (น.ส.นันท์นภัส ศรีไชยวงค์) 25 มี.ค. 2562
1296/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มี.ค. 62 พื้นที่ตำบลบ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง และบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่เพื่อประสานงานร่วมกับผู้นำตัวแทนชุมชน) 25 มี.ค. 2562
1295/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 62 แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์) 25 มี.ค. 2562
1294/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 เม.ย. 62 ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พิธีสักการะยอสวยไหว้สา พระญามังราย) 25 มี.ค. 2562
1293/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มี.ค. 62 สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกงานวิจัย) 25 มี.ค. 2562
1292/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มี.ค. 62 ห้องประชุมราชภัฏ 1 สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (ประชุมร่วมกับคณะทำงานขององคมนตรีในการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับผลงานที่ราชภัฏได้ลงไปพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ)" 25 มี.ค. 2562
1291/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 มี.ค. 62 ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบลวดลายและการมัดหมี่) 25 มี.ค. 2562
1290/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุนย้ายสังกัด (นายประพันธ์ ดวงดี) 25 มี.ค. 2562
1289/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 23 มี.ค. 2562
1286/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24 มี.ค. 62 (ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 119 หมู่เรียน และดูแลระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) 22 มี.ค. 2562
1285/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 The Royal River Hotel, Bangkok กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนภาษาเกาหลีในสถาบันอุดมศึกษาของไทย : รอยต่อระหว่างมัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัย) 22 มี.ค. 2562
1284/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการประเมินทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) 22 มี.ค. 2562
1283/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มี.ค. 62 ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เป็นวิทยากรฯ) 22 มี.ค. 2562
1282/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาความมีนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวกับแรงผลักดันทางสังคมเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคมออนไลน์) 22 มี.ค. 2562
1281/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 เม.ย. 62 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 18 ห้อง 18 C สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8) 22 มี.ค. 2562
1280/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ค. 62 ห้องประชุม 1 (IC103) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ) 22 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]