ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3522/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 04 ก.ย. 2562
3521/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 16-17 ก.ย. 62 (ผู้อำนวยการลากิจ) 04 ก.ย. 2562
3520/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ก.ย. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความเห็นในเวทีเสวนาหนังสือในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในเวทีเสวนาหนังสือ ประสบการณ์ทำงานภาคสนาม : วิจัยชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่) 04 ก.ย. 2562
3519/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะน้ำดื่ม จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 ก.ย. 2562
3518/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2562
3516/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 4 ราย (สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม) 03 ก.ย. 2562
3515/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5,12-14,22-23 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 03 ก.ย. 2562
3514/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 62 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 03 ก.ย. 2562
3513/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยากรแกนนำ Thailand PSF) 03 ก.ย. 2562
3512/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,10-11,13,17-18,20,24-25,7 ก.ย. 62 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารความเสี่ยงจากน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นฐานมุมมองด้านธรรมาภิบาลและความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 03 ก.ย. 2562
3511/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นผู้ดำเนินรายการและผู้ดำเนินรายการงานบริการวิชาการในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ภาคเหนือ ประจำปี 2562) 03 ก.ย. 2562
3510/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.ย. 62 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ก.ย. 2562
3509/2562 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 ก.ย. 2562
3508/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 26 - 29 ก.ย. 62 ณ เวียดนาม (ผศ.ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง) 04 ก.ย. 2562
3507/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 10-12 ก.ย. 62 โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 3/2562 และการพิจารณากรอบแนวทางโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะ ตามแนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน CCR) 03 ก.ย. 2562
3506/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน TCAS ประจำปีการศึกษา 2563) 03 ก.ย. 2562
3505/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ย. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม) 03 ก.ย. 2562
3504/2562 แต่งตั้งนักวิจัย การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 03 ก.ย. 2562
3503/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ย. 62 ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์) 03 ก.ย. 2562
3502/2562 แต่งตั้งนักวิจัย การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 03 ก.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 56 [57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]