ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2224/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 62 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2223/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มิ.ย. 62 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2222/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2220/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,17,18,19,20,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2219/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,19,20,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2218/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,12,13,14 มิ.ย. 62 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2217/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12,14,17,18,19,20,21 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2216/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13,14,17,18,19 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2215/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2214/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,12,20,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2213/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13,14 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 มิ.ย. 2562
2212/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12,14-16,19-21 มิ.ย. 62 บ้านแพมบก อำเภอปาย บ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า และบ้านนาปลาจาด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 10 มิ.ย. 2562
2211/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ก.ค. 62 ชุมชนเมืองสาตรหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาผ่านความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโคมล้านนา) 10 มิ.ย. 2562
2210/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10,11,13 มิ.ย. 62 บ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรชาติพันธุ์ชาวม้ง ดอยอินทนนท์) 10 มิ.ย. 2562
2209/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11,14 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุเพื่อพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสู่ยุคสังคมผู้สูงวันประเทศไทย 4.0 ในชุมชนขี้เหล็ก-สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 10 มิ.ย. 2562
2208/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,18,19 มิ.ย. 62 กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุและกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลสะลวงและตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งคุกคามทางสุขภาพกับปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายของผู้สุงอายุในชุมชนสะลวงขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 10 มิ.ย. 2562
2207/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มิ.ย. 62 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร (ประชุม GEOHealth Hub Annual Meeting) 10 มิ.ย. 2562
2206/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 มิ.ย. 62 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย การต้านเชื้อราของสิ่งทอและการย่อยสลายได้ของสารเคมี) 10 มิ.ย. 2562
2205/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลดิจิทัลวัฒนธรรมแบบเปิด) 10 มิ.ย. 2562
2204/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,20-22,27-29 มิ.ย. 62 และวันที่ 4-6 ก.ค. 62 จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 10 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113] 114 [115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]