ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129] 130 [131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1934/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 30-31 พ.ค. 62 ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9) 17 พ.ค. 2562
1933/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 20-23 พ.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดจันทบุรี) 17 พ.ค. 2562
1932/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 ห้อง HU 1307 ตึก 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562) 17 พ.ค. 2562
1931/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 9-10 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม และวันที่ 19-20 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561) 17 พ.ค. 2562
1930/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-20 และ 18-24 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่) 17 พ.ค. 2562
1929/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-14 มิ.ย. 62 สำนักงานบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 28 อาคารดิออฟฟิตเซสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ฝึกอบรม CCNA 2) 17 พ.ค. 2562
1928/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 พ.ค. 62 ศาลาเอนกประสงค์บ้านซางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสะลวงนอก จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุอินทรีย์ชุมชนเพื่อใช้ในการเกษตรและเชิงการค้า) 17 พ.ค. 2562
1927/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 พ.ค. 62 โรงเรียนวัดหนองงู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (เป็นวิทยากรฯ) 17 พ.ค. 2562
1926/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 พ.ค. 62 Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Centralworld กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ) 17 พ.ค. 2562
1925/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 พ.ค. 62 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพเพื่อเผยแพร่บนตู้ Battery Energy Storage Container) 17 พ.ค. 2562
1924/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 พ.ค. 62 โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร (ประชุมสรุปบทเรียนการประเมินเสริมพลัง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1) 17 พ.ค. 2562
1923/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 พ.ค. 62 ห้องสมุดชุมชนแม่ขะปู วธ ประชาสามัคคี อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและส่งมอบหนังสือ คืนความสุขสู่ชุมชน ปกาเกอะญอ ณ ว่าเป่อโข่: เรื่องราวผู้คนและชุมชนบ้านแม่ขะปูเปียง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 17 พ.ค. 2562
1922/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 17 พ.ค. 2562
1921/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 พ.ค. 62 ห้องประชุมแม่กก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมการกลั่นกรองเข้ารับการสนับสนุนในการผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์) 17 พ.ค. 2562
1920/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะแขว่นและสตอเบอร์รี่ของหมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 17 พ.ค. 2562
1919/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย (สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นจองจังหวัดเชียงราย) 17 พ.ค. 2562
1918/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 พ.ค. 62 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 17 พ.ค. 2562
1917/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 พ.ค. 62 ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย แผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับภูมิภาค) 17 พ.ค. 2562
1916/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 62 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 17 พ.ค. 2562
1915/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 62 วัดสันทรายต้นกอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันบะข่างโว่) 17 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]