ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1871/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข การทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2562
1868/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม GSB Smart Start IDEA By GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย 14 พ.ค. 2562
1867/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ) 14 พ.ค. 2562
1866/2562 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14 พ.ค. 2562
1865/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2562
1864/2562 ให้ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 14 พ.ค. 2562
1863/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานด้วยเหตุอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 พ.ค. 2562
1862/2562 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเกษียณอายุราชการ 14 พ.ค. 2562
1861/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ค. 62 โรงงาน หจก.เค.ที.ซี กลาส อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ) 14 พ.ค. 2562
1858/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ค. 2562
1857/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 พ.ค. 2562
1856/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกำษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) 14 พ.ค. 2562
1855/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 พ.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมวางแผนโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวการจัดระเบียบปางช้าง การจัดระเบียบการบริการที่พักนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยต่างๆของนักท่องเที่ยว และการผลิตพลังงานทดแทนจากมูลช้าง รวมถึงข้อหารือแนวทางข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับปางช้างและที่พัก) 14 พ.ค. 2562
1854/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) 13 พ.ค. 2562
1853/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 ณ ญี่ปุ่น (ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์, อ.ดร.ปวีณา) 14 พ.ค. 2562
1852/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 16 พ.ค. 62 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 13 พ.ค. 2562
1851/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 พ.ค. 62 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ITA Course) 13 พ.ค. 2562
1843/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14 พ.ค. 2562
1842/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 26 - 31 พ.ค. 62 ณ ญี่ปุ่น (ผศ.เดชวิทย์, อ.ดร.อรกัญญา) 13 พ.ค. 2562
1841/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี (นายคมสันต์) 13 พ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129] 130 [131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]