ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4284 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4242/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,14,18,19,21,25 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 12 พ.ย. 2562
4241/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 62 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 12 พ.ย. 2562
4240/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ย. 62 โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2563) 12 พ.ย. 2562
4239/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 พ.ย. 62 ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ประชุมเสนอผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยเรื่อง ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ของไทย: หมุดหมายที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2475-2550) 12 พ.ย. 2562
4238/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 พ.ย. 62 ห้องประชุมขุนลุมประภาส ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานติดตามโครงการฯ) 12 พ.ย. 2562
4237/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 พ.ย. 62 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร (สัมภาษณ์ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลฯ) 12 พ.ย. 2562
4236/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ย. 62 โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย (ประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C - UBI ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562) 12 พ.ย. 2562
4235/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-16 พ.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน) 12 พ.ย. 2562
4234/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน 12 พ.ย. 2562
4232/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,15,17,19,21,23,26 พ.ย. 62 โรงเรียน OTOP : ศูนย์ OTOP ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 12 พ.ย. 2562
4231/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 62 ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 7) 12 พ.ย. 2562
4230/2562 อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ 24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น (ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนระยะสั้นความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม) 12 พ.ย. 2562
4229/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 พ.ย. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562) 12 พ.ย. 2562
4228/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,15,18,20,22 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 11 พ.ย. 2562
4227/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,14,18,19,20 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 11 พ.ย. 2562
4226/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,14,15,19,21 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 พ.ย. 2562
4225/2562 แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 พ.ย. 2562
4224/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ย. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะทางพืชไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต และคุณภาพข้าวสาลีพันธุ์ดีเด่น) 11 พ.ย. 2562
4223/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 พ.ย. 62 ลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีท ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน (เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดร้องเพลง ดาวรุ่งลูกทุ่งแจ่มฟ้า ประจำปี 2562) 11 พ.ย. 2562
4222/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-22 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ติดตามและตรวจสอบและประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน) 11 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]