ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2244/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 มิ.ย. 62 วัดสิทธิทรงธรรม (สะลวงใน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณครั้งที่ 1) 11 มิ.ย. 2562
2243/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 62 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562) 11 มิ.ย. 2562
2242/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 มิ.ย. 62 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 9) 11 มิ.ย. 2562
2241/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21-22 มิ.ย. 62 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การผลิตและการพัฒนาลำไยอินทรีย์อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ) 11 มิ.ย. 2562
2240/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 13-14 มิ.ย. 62 11 มิ.ย. 2562
2239/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (นางเปมิกา อรรคฮาต) 11 มิ.ย. 2562
2238/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 11 มิ.ย. 2562
2237/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 มิ.ย. 62 บ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมและดำเนินโครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือบ้านแม่ทะลุ) 11 มิ.ย. 2562
2236/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 62 บ้านห้วยอีค่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายมัดย้อมและผ้าทอมือบ้านห้วยอีค่าง) 11 มิ.ย. 2562
2235/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 มิ.ย. 62 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) 11 มิ.ย. 2562
2234/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,21,26,28 มิ.ย. 62 และวันที่ 5 ก.ค. 62 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมให้ชุมชน) 11 มิ.ย. 2562
2233/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19,21-23 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 11 มิ.ย. 2562
2232/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 11 มิ.ย. 2562
2231/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 15 - 18 มิ.ย. 62 ณ จีน (ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์) 11 มิ.ย. 2562
2230/2562 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อ.สิริพร คืนมาเมือง, อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์) 10 มิ.ย. 2562
2229/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคืนค่าปรับตามสัญญา กรณีจ้างเหมาบริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559 10 มิ.ย. 2562
2228/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 10 - 14 มิ.ย. 62 ณ จีน (ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์, นายชายภัทรสุรวงศ์) 10 มิ.ย. 2562
2227/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12-13 มิ.ย. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 10 มิ.ย. 2562
2226/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 มิ.ย. 62 ห้อง 234 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี (ประชุมสัมมนาเรื่อง Public Lecture Series) 10 มิ.ย. 2562
2225/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) 10 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112] 113 [114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]