ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4289 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112] 113 [114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2301/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562 หลักสูตร หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา) 14 มิ.ย. 2562
2300/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21 มิ.ย. 62 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว และโรงเรียนบ้านแม่ลาน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 มิ.ย. 2562
2299/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 14 มิ.ย. 2562
2298/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. 62 ห้องประชุมวิมาน ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562) 14 มิ.ย. 2562
2297/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 23-24 ก.ค. 62 ห้อง 4311 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 14 มิ.ย. 2562
2297/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 23-24 ก.ค. 62 ห้อง 4311 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 14 มิ.ย. 2562
2296/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-16 มิ.ย. 62 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงและระดมความคิดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่าง สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 14 มิ.ย. 2562
2295/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14-15 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง) 14 มิ.ย. 2562
2294/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 มิ.ย. 62 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร GHP) 14 มิ.ย. 2562
2291/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 มิ.ย. 62 หมู่ 4 บ้านทุ่งโป่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตั้งอุปกรณ์สาธิตเตาชีวมวลแบบผสมผสานและเตาชีวมวลระดับครัวเรือน) 13 มิ.ย. 2562
2290/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ก.ค. 62 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ (Innovative and Sustainable Development of English Language Teaching (ELT) in the Digital World) 13 มิ.ย. 2562
2289/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 62 ห้องประชุม 7210 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการระดมความคิดพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 13 มิ.ย. 2562
2288/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17 มิ.ย. 62 วันที่ 8,10 ก.ค. 62 และวันที่ 5,12 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2287/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2286/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 มิ.ย. 62 วันที่ 24,25 ก.ค. 62 และวันที่ 28,29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2285/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,21,24 มิ.ย. 62 วันที่ 15,22,23,24,26 ก.ค. 62 และวันที่ 19,20,21,22,26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2284/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2283/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17,19,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2282/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2281/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]