ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131] 132 [133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1883/2562 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ก) (2.4) 16 พ.ค. 2562
1882/2562 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ค) (4) 16 พ.ค. 2562
1881/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 พ.ค. 2562
1876/2562 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และกำกับการสอบการสอบเทียบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา 15 พ.ค. 2562
1875/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนภาษาอังกฤษ) สอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 15 พ.ค. 2562
1874/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การทดสอบทัศนคติและการทดสอบบุคลิภาพ) สอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 15 พ.ค. 2562
1873/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 15 พ.ค. 2562
1872/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 พ.ค. 62 ห้องประชุม อบต. ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน) 15 พ.ค. 2562
1871/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข การทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2562
1868/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม GSB Smart Start IDEA By GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย 14 พ.ค. 2562
1867/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ) 14 พ.ค. 2562
1866/2562 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14 พ.ค. 2562
1865/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2562
1864/2562 ให้ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 14 พ.ค. 2562
1863/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานด้วยเหตุอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 พ.ค. 2562
1863/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานด้วยเหตุอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 พ.ค. 2562
1862/2562 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเกษียณอายุราชการ 14 พ.ค. 2562
1861/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ค. 62 โรงงาน หจก.เค.ที.ซี กลาส อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ) 14 พ.ค. 2562
1858/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ค. 2562
1857/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]