ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190] 191 [192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
542/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 3-5 ก.พ. 62 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 31 ม.ค. 2562
541/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0) 31 ม.ค. 2562
540/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-17 ก.พ. 62 โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (สัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่นักศึกษาผู้รับทุน รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561) 31 ม.ค. 2562
539/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-7 ก.พ. 62 Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (นำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562) 31 ม.ค. 2562
538/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12,15,16,17,19,22,23,24,26 ก.พ. 62 และวันที่ 1 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายและการติดตามผลการเจริญเติบโตของพืชด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 31 ม.ค. 2562
537/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,12 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ม.ค. 2562
535/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5,8,9,10 ก.พ. 62 จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเสมือน) 31 ม.ค. 2562
534/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2562
533/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2562
532/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ก.พ. 62 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 31 ม.ค. 2562
528/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 62-2 ก.พ. 62 วันที่ 7-10 ก.พ. 62 และวันที่ 22-26 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 30 ม.ค. 2562
527/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 ก.พ. 62 จังหวัดระนอง (นิเทศ) 30 ม.ค. 2562
526/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.พ. 62 บ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการนิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 30 ม.ค. 2562
525/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย) 30 ม.ค. 2562
524/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017) 30 ม.ค. 2562
523/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 ห้องประชุม B2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 30 ม.ค. 2562
522/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี (ประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 30 ม.ค. 2562
521/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ก.พ. 62 สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล) 30 ม.ค. 2562
520/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 62 บ้านสันกว๊าน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 30 ม.ค. 2562
519/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.พ. 62 พื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก และพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2) 30 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]