ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155] 156 [157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1332/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 เม.ย. 62 ห้องศูนย์สื่อเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 28 มี.ค. 2562
1331/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือเล่มเล็กสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) 28 มี.ค. 2562
1330/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน (ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี) 28 มี.ค. 2562
1326/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 กรุงเทพมหานคร (นิเทศนักศึกษาและเข้าร่วมงานฯ) 27 มี.ค. 2562
1325/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2562) 27 มี.ค. 2562
1324/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-5 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (เข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับประเทศ ครั้งที่ 12) 27 มี.ค. 2562
1323/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 29 มี.ค. 62 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 27 มี.ค. 2562
1322/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1-3 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 มี.ค. 2562
1321/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 เม.ย. 62 พื้นที่ตำบลห้วยผาและตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดเพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน) 27 มี.ค. 2562
1320/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-11 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบัยวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 27 มี.ค. 2562
1319/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาข่าวออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น) 27 มี.ค. 2562
1318/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-4 เม.ย. 62 หมู่บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมการเขียนแผนธุรกิจชุมชนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 27 มี.ค. 2562
1315/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-31 มี.ค. 62 สนามตะกร้อสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีโอทีคัพ ครั้งที่ 14) 26 มี.ค. 2562
1314/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มี.ค. 62 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการเกี่ยวกับการใช้ขยะถุงพลาสติกในบล็อกปูถนนรีไซเคิล) 26 มี.ค. 2562
1313/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มี.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ติดต่อราชการฯ) 26 มี.ค. 2562
1312/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1 (อาคาร C และอาคาร D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2562
1311/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29 มี.ค. 62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอดและอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมฟังการนำเสนอการฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยชุมชน) 26 มี.ค. 2562
1310/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,9-11 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 26 มี.ค. 2562
1309/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มี.ค. 62 และวันที่ 3-4,5-6 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้) 26 มี.ค. 2562
1308/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำขนมไทย) 26 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]