ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4590/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 09 ธ.ค. 2562
4589/2562 แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร 09 ธ.ค. 2562
4588/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 62 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ) 09 ธ.ค. 2562
4587/2562 แต่งตั้งกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09 ธ.ค. 2562
4586/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวัมนธรรม นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 13 09 ธ.ค. 2562
4584/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 62 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) 09 ธ.ค. 2562
4583/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ธ.ค. 62 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นิเทศ) 09 ธ.ค. 2562
4582/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ธ.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่แคนทารี่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 09 ธ.ค. 2562
4581/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,17,18,24,26 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ธ.ค. 2562
4580/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,19,20,27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ธ.ค. 2562
4579/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-9 ธ.ค. 62 โรงแรมดาราเทวี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้าสิ่งทอแฟชั่นรวมทั้งการนำเสนอแฟชั่นโชว์ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จทางด้านสินค้าสิ่งทอแฟชั่น) 08 ธ.ค. 2562
4578/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-20 ธ.ค. 62 สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ (อบรมหลักสูตร Aviation Security Awareness Training Program (IATA Certified) รุ่นที่ 6) 08 ธ.ค. 2562
4577/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ก.พ. 63 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซ กรุงเทพฯ (อบรมการกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO) 08 ธ.ค. 2562
4576/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,17,18,19,20 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ธ.ค. 2562
4576/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,17,18,19,20 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ธ.ค. 2562
4575/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,16,17,18,23,24 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ธ.ค. 2562
4574/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-8 ธ.ค. 62 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายอุ่นไอรักจากพี่สู่น้อง) 07 ธ.ค. 2562
4573/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ธ.ค. 62 เมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพฯ (กิจกรรม Workshop การเขียนรายงานผลงานวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์และเผยแพร่งานวิจัย สกสว.) 07 ธ.ค. 2562
4572/2562 ให้อาจารย์ บุคลากร และนักกีฬาเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 "กาสะลองคำเกมส์" 15-20 ธ.ค. 62 ราชภัฏเชียงราย 07 ธ.ค. 2562
4571/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 62 อมก๋อย เชียงใหม่ (โครงการขยะรีไซเคิล) 07 ธ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]