ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 62 [63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3430/2562 เพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 ส.ค. 2562
3429/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2562
3428/2562 แก้ไข้คำสั่ง ที่ 1595/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 27 ส.ค. 2562
3427/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 27 ส.ค. 2562
3426/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม) 27 ส.ค. 2562
3424/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,13 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ส.ค. 2562
3423/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 62 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ส.ค. 2562
3422/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ส.ค. 2562
3421/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,18,20,25 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 27 ส.ค. 2562
3420/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.ย. 62 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 27 ส.ค. 2562
3418/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร (ประชุมเตรียมงานสำหรับโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค) 27 ส.ค. 2562
3417/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ก.ย. 62 เส้นทางลำพูน-ลี้ (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจรประจำปีการศึกษา 2563) 27 ส.ค. 2562
3416/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ย. 62 เส้นทางลำปาง-แพร่-น่าน (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจรประจำปีการศึกษา 2563) 27 ส.ค. 2562
3415/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม 27 ส.ค. 2562
3414/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 27 ส.ค. 2562
3413/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ย. 62 FLORA CREEK CHIANG MAI อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ) 27 ส.ค. 2562
3411/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ส.ค. 2562
3410/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 62 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (นิเทศ) 27 ส.ค. 2562
3409/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสวนรื่นฤดี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ) 27 ส.ค. 2562
3408/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 20-21 ก.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดนนทบุรี) 27 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]