ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3384/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8,11,15 ก.ย. 62 บ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสมิด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการนิเทศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2562
3383/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 62 ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สฦง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ) 24 ส.ค. 2562
3382/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ย. 62 โรงเรียนต้นกล้า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (งานเปิดอาคารเรียนและงานเสวนาเรื่อง เล่น อ่าน งานบ้าน : EF เพื่อชีวิต) 24 ส.ค. 2562
3381/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 24 ส.ค. 2562
3380/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 62 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคม ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัยให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6) 24 ส.ค. 2562
3379/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อำเภอเวียงป่าเป้า และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (นิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 24 ส.ค. 2562
3377/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27,28,29,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 23 ส.ค. 2562
3376/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28-29 ส.ค. 62 โรงแรมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำสาละวิน) 23 ส.ค. 2562
3375/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 62 ศาลาอเนกประสงค์บ้านซาง และศาลาอเนกประสงค์บ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการการนำสินค้าเข้าสู่ระบบการตลาด) 23 ส.ค. 2562
3374/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ส.ค. 2562
3373/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 62 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ส.ค. 2562
3372/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2562
3371/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 3 - 12 กันยายน 2562 ณ จีน (น.ส.กิตติรัตน์, น.ส.พัชราภรณ์ และนายชายภัทรสุรวงศ์ 23 ส.ค. 2562
3370/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 62 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมใบลานและการใช้ประโยชน์จากใบลานให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง เนี่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา) 23 ส.ค. 2562
3369/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 62 บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 23 ส.ค. 2562
3368/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 62 ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ) 23 ส.ค. 2562
3367/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ส.ค. 62 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ และโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (นิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 23 ส.ค. 2562
3366/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน (เลขที่ 0062) 23 ส.ค. 2562
3365/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 62 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเครือข่าย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ) 23 ส.ค. 2562
3363/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 22-23 ส.ค. 62 (คณบดีลาป่วย) 22 ส.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 62 [63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]