ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] 212 [213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
77/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ก.พ. 62 จังหวัดภูเก็ต-ชลบุรี (โครงการศึกษาดูงานการบริหารวิทยาเขตของคณะกรรมการศึกษาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 08 ม.ค. 2562
77/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ก.พ. 62 จังหวัดภูเก็ต-ชลบุรี (โครงการศึกษาดูงานการบริหารวิทยาเขตของคณะกรรมการศึกษาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 08 ม.ค. 2562
75/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 24-28 ม.ค. 62 และวันที่ 24-27 ม.ค. 62 ราชอาณาจักรกัมพูชา (คัดเลือกนักศึกษาเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 08 ม.ค. 2562
74/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 14-20 เม.ย. 62 สาธารณรัฐออสเตรีย (นำเสนอผลงานทางวิชาการฯ) 08 ก.พ. 2562
73/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 07 ม.ค. 2562
72/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน 80 รายการ 07 ม.ค. 2562
71/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 7,11 ม.ค. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 07 ม.ค. 2562
70/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 62 และวันที่ 8,27 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ม.ค. 2562
69/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 62 หจก. บุญช่วยพาณิชย์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ม.ค. 2562
68/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9,15,22-23,29-30 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประชาชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 07 ม.ค. 2562
67/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 62 โรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1) 07 ม.ค. 2562
66/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ม.ค. 62 สถานประกอบการ นางสุพัตรา บุญมา อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และสถานประกอบการของนางชนิตสิรีชัยเลิศธนันต์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจถภัณฑ์ฯ) 07 ม.ค. 2562
65/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2-7 ก.พ. 62 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 07 ม.ค. 2562
64/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 07 ม.ค. 2562
63/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 62 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (เป็นกรรมการประเมินการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5) 07 ม.ค. 2562
62/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ม.ค. 62 จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ (เป็นวิทยากรให้การประปานครหลวง) 07 ม.ค. 2562
60/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ม.ค. 62 ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และความเหมาะสมในการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.) 04 ม.ค. 2562
59/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8,11,15 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ม.ค. 2562
58/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 62 เทศบาลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า – วัดสบเลิม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปันรัก ปันน้ำใจ จากพี่ปฐมวัยสู่น้องในชุมชน) 04 ม.ค. 2562
57/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,30 ม.ค. 62 และวันที่ 13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]