ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4819/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 27 ธ.ค. 2562
4818/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 27 ธ.ค. 2562
4817/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2562
4813/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 28-31 ธ.ค. 62 สาธารณรัฐประชาชนจีน (ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ) 26 ธ.ค. 2562
4812/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 62 และวันที่ 4 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2562
4811/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5-7 ม.ค. 63 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หารือในโครงการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการฯ) 26 ธ.ค. 2562
4810/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10-11 ม.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2563) 26 ธ.ค. 2562
4809/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-5 ม.ค. 63 ศูนย์การเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ (บ้านน้ำบ่อสะเป่) อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการทำดีจิตสาธารณะ คนชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานปณิธานพ่อ) 26 ธ.ค. 2562
4808/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 ม.ค. 63 กรุงเทพมหานครและปทุมธานี (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2562
4807/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 26 ธ.ค. 2562
4806/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,23,24 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร พัทยา (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2562
4805/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,14,15 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงบใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2562
4804/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ธ.ค. 62 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2562
4803/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-20 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก ลำปาง ชัยนาท ลำพูน ลำปาง (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 26 ธ.ค. 2562
4802/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ม.ค. 63 ห้องสมุดบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2562
4801/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27 ธ.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2562
4800/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ม.ค. 63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จังหวัดลำปาง (อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเย็บ ระดับ 1) 26 ธ.ค. 2562
4799/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-31 ธ.ค. 62 และวันที่ 1 ม.ค. 63 พื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การกระจายตัวของสาหร่ายน้ำจืดในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 26 ธ.ค. 2562
4798/2562 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 7-8 ม.ค. 63 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี) 26 ธ.ค. 2562
4797/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-18 ม.ค. 63 จังหวัดกาญจบุรีและจังหวัดนครปฐม (ประชุมและศึกษาดูงานนอกสถานที่) 26 ธ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]