ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] 215

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
14/2562 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายสนันสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03 ม.ค. 2562
13/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ 03 ม.ค. 2562
10/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ 10 ม.ค. 2562
9/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 02 ม.ค. 2562
8/2562 อนุญาตให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 02 ม.ค. 2562
7/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 หอประชุมงำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 02 ม.ค. 2562
6/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 มิ.ย. 62 โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21) 02 ม.ค. 2562
4/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 และวันที่ 6 ก.พ. 62 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษาดูงานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช) 02 ม.ค. 2562
3/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ม.ค. 62 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 02 ม.ค. 2562
2/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-8 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่อยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการจัดการความรู้) 02 ม.ค. 2562
1/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 ชุมชนบ้านแม่หอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) 02 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]