ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
137/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / รัตรวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม / จันทรา แซ่ลิ่ว 22 ม.ค.65 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
136/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 21 ม.ค. 2565 วรวิทย์ ศุภวิมุติ 21-22 มค.65 อบรมออนไลน์
135/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 2565 ใบชา วงศ์ตุ้ย / บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง 22-23, 29-30 มค.65 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
134/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ / จินตนา อินภักดี / ณัฐกร เป็งใย 22-23 ม.ค.65 ตำบลเมืองอคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
133/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 2565 วิภาวี ศรีคะ 21-22 มค.65 วิทยากร ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
132/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 2565 จิตติคุณ นิยมศิริ ลงพื้นที่วิจัยอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 21 ม.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
130/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
129/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
128/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
124/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 2565 คณะครุศาสตร์ 23, 26 ม.ค.65 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
122/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 2565 คนึง กาบกันทะ / สามารถ วงค์สุวรรณ์ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 23-25 ม.ค.65 ราชการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
120/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 2565 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ / รสลิน เพตะกร ลงพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
119/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 20,27 ม.ค.65 วิจัย ณ อำเภอสะเมิง
118/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 20 ม.ค.65 วิทยากร ณ อำเภอหางดง
117/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 2565 รพีพร เทียมจันทร์ นิเทศ
115/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 2565 อาจารีย์ ทองอ่อน นิเทศ
114/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 2565 จินตนา อินภักดี / จิราพร ชุมชิต / ศิริจันทร์ อุปาละ นิเทศ
113/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเนื้อหาข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษเพื่อเทียบเนื้อหารายวิชาภาษษอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 19 ม.ค. 2565 ศูนย์ภาษา
112/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 2565 สิขเรศ คงแก้ว นิเทศ

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>