ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1649/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ดวงเดือน เทพนวล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1648/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ลักษณา บุศย์น้ำเพชร / จักรกริช ถ้ำแก้ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1647/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ลักษณา บุศย์น้ำเพชร / เอกพงษ์ ดวงดาย / ปรารถนา มินเสน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1646/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1645/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ลักษณา บุศย์น้ำเพชร / ปวีณา ถ้ำแก้ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1644/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ภิตินันท์ อะภัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1643/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 เอกพงษ์ ดวงดาย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1641/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 ธัญวรัตน์ วงเวียน / เสาวณีย์ กันธิมา 25-27 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1640/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 หทัยทิพย์ สินธุยา และคณะ 29-30 มิ.ย.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1639/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 25-26 มิ.ย.65 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1638/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 25-26 มิ.ย.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1637/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย 26-27 มิ.ย.65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
1636/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 2565 วสินธ์ สมสายทอง 24-25 มิ.ย. 65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ฯ)
1632/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2565 ชาญ ยอดเละ / สมศักดิ์ บุญแจ้ง 26-29 มิ.ย.65 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
1631/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 23 มิ.ย. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 23-24 มิ.ย.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1630/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 23 มิ.ย. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรายาลักษณ์ 23-24 มิ.ย.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1629/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 23 มิ.ย. 2565 พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร 25 มิ.ย.- 27 ก.ค.65 ระบบออนไลน์
1628/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 2565 สายหยุด มูลเพ็ชร์ 23-24 มิ.ย.65 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
1627/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิ.ย. 2565 ชาญ ยอดเละ / วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 23-24 มิ.ย.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1626/2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>