ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2696/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 2565 ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2691/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 11 ก.ย. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง 11-12 กย.65 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
2690/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 อรุพล แดนโพธิ์ และคณะ 11 กย.65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
2689/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 กนิษฐา พวงศรี 11 กย.65 ณ พื้นที่ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2688/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 ปิยะชาติ เวียงนาค / จุฑามาส สุขแยง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2687/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 ดวงใจ เนตรตระสูตร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2686/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2685/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ / ดวงใจ เนตรตระสูตร / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล 21-22 กย.65 ณ จังหวัดนนทบุรี
2684/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 มุจลินท์ แปงศิริ 21 กย.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2683/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 11 ก.ย. 2565 กมลณัฏฐ์ พลวัน / ขจร ตรีโสภณากร 19 กย.65 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2682/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 กานต์ชัญญา แก้วแดง 17-18 กย.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2681/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี และคณะ 13 กย.65 ณ ห้องสุชาวดี โรงแรม ดิ อิมพีเรียล รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ
2678/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 2565 ฉัตรชัย เครืออินทร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2677/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี และคณะ 12 กย.65 ณ ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ
2676/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 2565 ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท และคณะ U2T for BCG ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2671/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 แวววรรณ ละอองศรี / วรัญญา ละอองศรี U2T for BCG ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2670/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 มนทกานต์ เมฆรา และคณะ 13 กย.65 ณ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำพูน
2668/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2667/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 จิตรกร กรพรม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2666/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 10-13 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>