ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
90/2565 แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องแพทย์แผนไทย เพิ่มเติม 17 ม.ค. 2565 กองการพัสดุ
89/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 19,21 ม.ค. 65 จังหวัดพิษณุโลก
88/2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 17 ม.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
84/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 16-18 ม.ค.65 ราชการแม่ฮ่องสอน
83/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 2565 อันสุดารี กันทะสอน / ศรัญญู มูลน้ำ 17-21 ม.ค.65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 2565 วรจิตต์ เศษรฐพรรค์ / สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 16-18 ม.ค.65 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
81/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 2565 สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา 15 ม.ค.65 โรงเรียนวัดวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
80/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 15 ม.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ม.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ 15-16 ม.ค.65 อบต.บ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
76/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 14 ม.ค. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี / นนทกฤต ผัดวัง
72/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 13 ม.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ICDL 13 ม.ค. 2565 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
68/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 13 ม.ค.65 ณ ตำบลบ่อแก้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
67/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 2565 วรเชษฐ สมมะณี / ปิยะชาติ เวียงนาค นิเทศ
64/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 11 ม.ค. 2565 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย 11-12 ม.ค.65 รับเสด็จ
63/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 ม.ค. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี 11-12 ม.ค.65 รับเสด็จ
62/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 11 ม.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / วิภาวี ศรีคะ 11-12 ม.ค.65 รับเสด็จ
61/2565 แต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล 11 ม.ค. 2565 ศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส
59/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค. 2565 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 12-14 ม.ค.65 สัมมนาเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
58/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 11 ม.ค. 2565 ราชันย์ จันทร์เที่ยง / อัญชลา ทามัน 15, 29 ม.ค.65 อบรมออนไลน์

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] 105 [106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>