ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1257/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างออกแบบกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16 มิ.ย. 2564 กองการพัสดุ / ไกรสร / ศิริเพ็ญ / ภาณุพงศ์ / เกรียงศักดิ์ / ถนัด / คนึง / เกษตร / ธนทรัพย์ / ธราธร/สามารถ/นภัสวันต์ นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
1256/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 16 มิ.ย. 2564 ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ / ประทานพร สุรินต๊ะ 9 มิถุนายน 2564- 23 กรกฎาคม 2564
1255/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 2564 ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 17 มิ.ย. 64 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง รูปแบบการถ่ายทอดอาชีพทำปานซอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1254/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 2564 ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 18-20,23 มิ.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดอาชีพทำปานซอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1251/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 2564 เกษม กุณาศรี 19-20 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
1249/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 2564 อาชวิน ใจแก้ว 17-18,24-25 มิ.ย. 64 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1248/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 15 มิ.ย. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1243/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2564 วรพล / กริช 17 มิ.ย. 64 ห้องประชุมฟ้ามุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1242/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2564 รุ่งนภา / วรพจน์ / พงศ์นุวัฒน์ 17-18 มิ.ย. 64 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการวิจัยเรื่อง การขยายผลระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงานชุมชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่)
1241/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2564 นิโลบล วิมลสิทธิชัย / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 18-20 มิ.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการปราชญ์แห่งแม่ฮ่องสอนปี 2 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
1237/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2564 วรพล / กริช 13-15 มิ.ย. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ)
1236/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / และนักศึกษา 13-15,19 มิ.ย. 64 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1235/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2564 ถนัด บุญชัย 18-20,27-30 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดีในการบริหารงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1234/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2564 อภิสิทธิ์ / วีระยุทธ / อันสุดารี / วณีวัลยา 20-21 มิ.ย. 64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
1233/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 13 มิ.ย. 2564 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1232/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 13 มิ.ย. 2564 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1231/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 13 มิ.ย. 2564 อัตถ์ / ณัฐวุฒิ / นิราภรณ์ / กุลิสรา / หัวหน้าสำนักงานคณบดี / อรพินธ์
1230/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2564 ดิเรก / ภวัต / วีรพิชญ์ 14 มิ.ย. 64 วัดบ้านแปะและวัดถ้ำตอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เก็บข้อมูล ภาพถ่าย ภาคเคลื่อนไหวและการสัมภาษณ์ สำหรับจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม)
1228/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มิ.ย. 2564 ดวงใจ / จินดา 12-13 มิ.ย. 64 จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ)
1227/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มิ.ย. 2564 อัญมณี ภักดีมวลชน 16-18 มิ.ย. 64 อำเภอเมือง อำเภอสันทราย แลอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์กับการรู้เท่าทันสื่อข่าวลวงของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] 105 [106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>