ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1052/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 พ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1051/2564 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อ ภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 17 พ.ค. 2564 ปิยะพันธ์ กันทิสา
1048/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 15 พ.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ์ / พันธ์พล / นงคราญ / ประพฤติ / ชาคริต / ชลธิชา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาฯ
1046/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศและบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 15 พ.ค. 2564 คณะวิทยาการจัดการ
1045/2564 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14 พ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1044/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต และ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 14 พ.ค. 2564 ประพันธ์ / ถนัด / ชูชีพ / พรรณี / ภูเบศ / คมศิลป์ / ศุภวรรณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1041/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาของ ดร.สุทธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564 13 พ.ค. 2564 กองพัฒนานักศึกษา อรพินทร์ / นิล / สุรศักดิ์ / พลศรัณย์ / เบญจมาศ / ศิริพรรษา กองพัฒนานักศึกษา
1040/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 13 พ.ค. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1036/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบทดสอบวิชาเอก ตามผังการทดสอบ (Test-blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 12 พ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
1035/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 2564 นิล พันธุ์คงชื่น 12-14,16-19,23-26,30-31 พ.ค. 64 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง จารีตประเพณีกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน)
1034/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 12 พ.ค. 2564 สุโข / ไกรลาส / ผอ.สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา / ผอ.กองนโยบายและแผน
1033/2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13 12 พ.ค. 2564 ภัคมน สาระวงค์ / ศุภลักษณ์ ย่างแสนทอง
1030/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 2564 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา 10 มิ.ย. 64 โรงเรียนบ้านวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (นิเทศ)
1029/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล 17-22 พ.ค. 64 กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างสรรค์ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล)
1028/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 2564 อนุพงค์ บัวเงิน 12-14 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ดำเนินการเกี่ยวกับระบบค้นหาคำสั่งและประกาศของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1027/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย 13-21 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ประชุมและปฏิบัติภารกิจบริหารงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1026/2564 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาการจัดการ 07 พ.ค. 2564 พิชญานันท์ อมรพิชญ์ / พชรพร อากรสกุล
1025/2564 แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06 พ.ค. 2564 สุดธิดา / รณวีร์ / ธนพร / ขวัญใจ / ศริยา / ณัฐนรี / ลัดดา / สุทธินี / สุรชาติ / อุรพล / วิชญา / นิรุตร์ / เอกพงศ์ / ภาวนา / ขัตติยา / จตุพร / นิมิต / วรวิทย์ / กิตติพงษ์ / พะเยา / เมษา / สรายุทธ / บูรณพันธุ์ / สมศักดิ์ / ณกานต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1024/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 พ.ค. 2564 อิศรากร พลวัลย์ 8-11,14-17,21-24,28-31 พ.ค. 64 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน)
1023/2564 มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการพัสดุ 06 พ.ค. 2564 กองการพัสดุ

พบทั้งหมด 5112 รายการ รวมทั้งหมด 256 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] 216 [217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256] หน้าถัดไป>>