ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1022/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 06 พ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1021/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปรูปแบบออนไลน์ 06 พ.ค. 2564 อธิการบดี / กัลทิมา พิชัย / คณบดี / ผู้อำนวยการ / สิริภาภรณ์ / สุวัฒน์ ศูนย์ภาษา
1020/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 พ.ค. 2564 เกษม กุณาศรี / บุญรอด พวงลังกา 11-14 พ.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพืช GI (บุก) ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1019/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05 พ.ค. 2564 วัชรี หาญเมืองใจ
1018/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2564 สุกัญญา / พัชริดา / วัชระ / จิรายุส / สถาพร 6-7 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (บันทึกภาพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนประกอบการจัดทำวีดิทัศน์)
1017/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรคนิกส์ และครธกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาขอจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พ.ค. 2564 สุรศักดิ์ / ภุสัสชิ / เบญจมาศ / ไกรลาส / สยาม / อรวรารัศมิ์ / วัสสพล / วรินญา / ศิริพรรษา / สุมินทร์ตรา กองการพัสดุ
1014/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 03 พ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
1013/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการเชิงรุก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 03 พ.ค. 2564 วัชรพงษ์ วัฒนกูล / ไกรลาส จิตร์กุล สำนักทะเบียนและประมวลผล
1011/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2564 รัชพล / ชาญ / พสุ / พัชรนันท์ / พันธ์ลพ / อันสุดารี / เมธาสิทธิ์ / เกียรติศักดิ์ 4-8,11-15 พ.ค. 64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมการสำรวจและจัดทำแผนที่ตำแหน่งการเกิดไฟป่าลักษณะการเกิดการลุกลาม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน)
1009/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มเติม 01 พ.ค. 2564 เอกลักษณ์ ทองปัน / ศราวุฒิ สมวะถา
1007/2564 แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ 01 พ.ค. 2564 ชาตรี / พรพิมล / ศุภฤกษ์ / พลศรัณย์ / รจนกร / ระรินทร์ / ภาคภูมิ / สุกัญญา / พัชริดา / ฯลฯ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
1006/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 พ.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา / วรพล วัฒนเหลืองอรุณ 7-9 พ.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
1005/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 พ.ค. 2564 คนึง กาบกันทะ / สามารถ วงค์สุวรรณ์ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / บุญรอด พวงลังกา 2-4 พ.ค. 64 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง)
1004/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 30 เม.ย. 2564 นวพร / คมศิลป์ / รินทร์ลภัส / ภัสราภรณ์ / ณิชชยาวรรณ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
1002/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 เม.ย. 2564
1001/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 30 เม.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
996/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 29 เม.ย. 2564 คนึง กาบกันทะ
995/2564 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 29 เม.ย. 2564
994/2564 มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 29 เม.ย. 2564 สุโข เสมหาศักดิ์ / ไกรลาส จิตร์กุล
993/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 29 เม.ย. 2564 สุโข เสมหาศักดิ์ / ไกรลาส จิตร์กุล

พบทั้งหมด 5112 รายการ รวมทั้งหมด 256 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216] 217 [218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256] หน้าถัดไป>>