ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
278/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.พ. 2565 ชาตรี มณีโกศล / ศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส / นราธิป ปากหวาน / เจริญ จันทร์บาล / หทัยพร 9 กพ.65 ณ หมาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
277/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.พ. 2565 ศรัณย์ จีนะเจริญ 9 กพ.65 นิเทศ
276/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.พ. 2565 ณฐกร วิทิตานนท์ 7 กพ.65 นิเทศ
275/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 ก.พ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5-6 กพ.65 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
274/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 ก.พ. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 5-6 กพ.65 ณ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
273/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.พ. 2565 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 กพ.65 ณ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
272/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ก.พ. 2565 ถนัด บุญัย / บุญรอด พวงลังกา 6-18 กพ.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
271/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 ก.พ. 2565 ชาญ ยอดเละ / ชุติกาญจน์ ราชเนตร 5 กพ.65 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
270/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 04 ก.พ. 2565 ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ 5 กพ.65 ณ ปางช้างแตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
269/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 04 ก.พ. 2565 จักรินรัฐ นิยมค้า / นักษึกษา วธ.62 4-7 กพ.65 ณ สะเมิงใต้
268/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.พ. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 4-5 ก.พ.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
267/2565 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 04 ก.พ. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4-7 กพ.65 กรุงเทพมหานคร (TO BE NUMBER ONE)
266/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.พ. 2565 ดิเรก อินจันทร์ 4-6 กพ.65 จังหวัดนราธิวาส
265/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.พ. 2565 บุดดี วงค์หาริมาตย์ 7 กพ.65 ณ พระที่นั่งสวนอัมพร กทม.
264/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 04 ก.พ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
259/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 03 ก.พ. 2565 กองบริหารงานบุคคล
258/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9-10 กพ.65 ลงพื้นที่แม่วาง (หลักสูตรภูมิศาสตร์)
255/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติรัฐ จรดล 5-6 กพ.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
254/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา 5-6 กพ.65 To Be Number 1 กทม.
253/2565 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03 ก.พ. 2565 ศูนย์ภาษา

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>