ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1712/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation จำนวน 1 เครื่อง 30 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1711/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 30 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1708/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29 มิ.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1706/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2565 ชุติพันธุ์ แสงโสดา 29 มิ.ย. - 3 ก.ค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1705/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2565 จักรพงศ์ เตี้ยมมี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1704/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2565 กัลยา ใจรักษ์ 29-30 มิย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1703/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม 29 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1702/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 422 ผืน เพื่อใช้สำหรับหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม 29 มิ.ย. 2565 กองการพัสดุ
1701/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2565 สราวุฒิ สมนาม / มิกิ กัณณะ / ลักษณ์นารา คำรศ 29 มิ.ย.-2 ก.ค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1700/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2565 นฤมล คำปัญญา และคณะ 29-30 มิ.ย.65 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่
1699/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 29-30 มิ.ย.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1698/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / จันทรา แซ่ลิ่ว / จินดา น้าเจริญ 29-30 มิ.ย.65 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่
1697/2565 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา 29 มิ.ย. - 10 ก.ค.65 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
1696/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 29 มิ.ย.65 ณ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังวหัดเชียงใหม่
1693/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 28 มิ.ย. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ศศิพินทุ์ สุขบุญพันธ์ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65 (คณบดีลากิจส่วนตัว)
1692/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 2565 พสุ ปราโมกข์ชน / จุฑามาศ หนุนชาติ / เสาวณีย์ กันธิมา / ธัญวรัตน์ วงเวียน / โสมนัส พันธู์พืช 28-29 มิ.ย.65
1691/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 28 มิ.ย. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง 28 มิ.ย.65 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร
1690/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 28 มิ.ย.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1689/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 2565 จตุพร เสถียรคง ลงพื้นที่สะลวง-ขี้เหล็กโมเดล
1688/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 2565 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>