ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1373/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 มิ.ย. 2565 อัญมณี ภักดีมวลชน 6-8 มิ.ย.65 ลงพื้นที่วิจัยโครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในมิติด้านการสื่อสารและมิติด้านมารยาทดิจิทัลของกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1370/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย 4-7 มิ.ย.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1369/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 อรทัย อินตา / ปริญญา สำราญบำรุง / จุฑามาศ หนุนชาติ / คะเณยะ อ่อนนาง / กิตตินันท์ หอมฟุ้ง / นัทกัญจรีย์ ปินต๊ะสม 4 มิ.ย.65 ณ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
1368/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 02 มิ.ย. 2565 พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ 4-5 มิ.ย.65 อบรมออนไลน์
1367/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 ลัดดา ประสพสมบัติ / ฐากูร ข่าขันมะลี 3-7, 11-15 มิ.ย.65 ณ ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1366/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 3-5 มิ.ย.65 ณ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1365/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 ไพรสันต์ สุวรรณศรี 4-5 มิ.ย.65 ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่
1363/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / รัตรวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 8-9 มิ.ย.65 ณ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
1362/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 กิรณา ยี่สุ่นแซม / พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช / วิไลพร ไชยโย 12 มิ.ย. 65 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1361/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 นัทธ์หทัย ตันสุหัช / กิรณา ยี่สุ่นแซม / นภมินทร์ ศักดิ์สง่า / กมลวรรธ สุจริต 9-11 มิ.ย. 65 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1360/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 02 มิ.ย. 2565 ครองจิต วรรณวงศ์ 21 มิ.ย.65 อบรมออนไลน์
1359/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / รัตรวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 5 มิ.ย.65 ณ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
1358/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 พรรณรัตน์ บุญกว้าง 6 มิ.ย.65 ณ สันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1357/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 02 มิ.ย. 2565 วรจิตต์ เศษรฐพรรค์
1356/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย / วัชระ ไทยบัณฑิต 6 มิ.ย.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1355/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 2 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1353/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / สิริพร คืนมาเมือง / จักรภานุ ไตรยสุทธิ์ 11-12 มิ.ย.65 ณ โรงเรียนบ้านต้นรุง ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1352/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2565 ภวัต ณ สิงห์ทร 8 มิ.ย.65 ณ วัดบุปผาราม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1351/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 02 มิ.ย. 2565 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 21 มิ.ย.65 อบรมออนไลน์
1350/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 02 มิ.ย. 2565 วรวลัญช์ ธิปาแก้ว 9-10 มิ.ย.65 อบรมออนไลน์

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>