ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2158/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ส.ค. 2565 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ 5 สค.65 ณ โรงเรียนผานังและโรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2152/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง และคณะ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย / โสมนัส พันธุ์พืช 3 สค.65 ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2151/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน ทดสอบการใช้งานสารชีวภัณฑ์ ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2150/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2565 พิชิต พรมเสนใจ และคณะ 5-6 สค.65 ณ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียใหม่
2149/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2565 ทัศวรรณ ธิมาคำ 5-6 สค.65 ณ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียใหม่
2148/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2565 นิโลบล วิมลสิทธิชัย 4-5 สค.65 ณ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียใหม่
2147/2565 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 03 ส.ค. 2565 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
2143/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2565 วัชรี หาญเมืองใจ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2142/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2565 กิติยา ชูวิทย์เจริญกิจ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2141/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2565 วาทิต ธรรมเชื้อ 2-4 สค.65 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพเทพมหานคร
2140/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2565 สุพจน์ บุญแรง 2-3 สค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2139/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อม่านมูลี่พร้อมติดตั้งสำหรับกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 ส.ค. 2565 กองการพัสดุ
2138/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือการศึกษาพร้อมติดตั้ง ณ กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี 02 ส.ค. 2565 กองการพัสดุ
2137/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2565 พชรพร อากรสกุล 2-6 สค.65 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ กรุงเทพมหานคร
2136/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2565 นราธิป ปากหวาน / เจริญ จันทร์บาล 4,6 สค.65 ณ จังหวัดพิษณุโลก
2135/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 02 ส.ค. 2565 กัลทิมา พิชัย / หทัยทิพย์ สินธุยา 3-5 สค.65
2134/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2565 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ และคณะ / วสินธ์ สมสายทอง 2 สค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2133/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว และคณะ / รุ่งโรจน์ ตาคำน้อย 2 สค.65 ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2132/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 3 ศค.65 ณ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2131/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2565 02 ส.ค. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>