ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1805/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ย. 2564 วราพร ขันพล 7,10,22,27 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1803/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์ หอพักนักศึกษาแม่ริม 3-4 และหอพักนักศึกษาแม่ริม 5-6 01 ก.ย. 2564 กองการพัสดุ
1802/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์ หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน 29 ชุด 01 ก.ย. 2564 กองการพัสดุ
1801/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 ก.ย. 2564 ไกรลาส จิตร์กุล 20-22 ก.ย. 64 อบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน)
1795/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 31 ส.ค. 2564 ภานุพงษ์ หมั่นขีด กองบริหารงานบุคคล
1790/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 2564 รุ่งนภา จุลศักดิ์ / วรพจน์ โพธาเจริญ / พงศ์นุวัฒน์ เมืองสุวรรณ 1-3 ก.ย. 64 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการแนวทางการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่แตง)
1789/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 2564 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 3 ก.ย. 64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1788/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 2564 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 4 ก.ย. 64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุม)
1787/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 3-6, 10-12, 17-20, 24-28 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดี)
1786/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 2564 สุพจน์ บุญแรง 30 ส.ค. 64 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย (เป็นวิทยากรสาธิตการใช้จุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคทางดินของกัญชง)
1785/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ 30 ส.ค. 2564 นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ / พรสวรรค์ จันทะวงศ์ 9-10 ก.ย. 64 (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนพหุวิทยาการ)
1784/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 30 ส.ค. 2564 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / สายฝน แสนใจพรม / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 30 ส.ค. 64 โรงเรียนบ้านแม่หวาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมให้ข้อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก)
1783/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 1-6 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ติดตามและขับเคลื่อนการปลูกโกโก้ของสมาชิกเครือข่ายโกโก้จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1780/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๔ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 ส.ค. 2564 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
1779/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 2564 ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 28-29 ส.ค. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการรูปแบบการถ่ายทอดอาชีพทำปานซอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1777/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 2564 สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ 28-29,31 ส.ค., 3,4-5 ก.ย. 64 แม่แจ่ม เชียงดาว แม่แตง อมก๋อย เชียงใหม่ (โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายและไผ่)
1776/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26 ส.ค. 2564 มารุต / ธีระพงษ์ / พีราวัฒน์ / นิชาภา / จุฬารัตน์ 21-22 ส.ค. 64 (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563)
1775/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 2564 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / สกลวัฒน์ / ธนัญชัย / นิพนธ์ / ภาณุพงศ์ 5-8 ก.ย. 64 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1774/2564 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ 25 ส.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1771/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 2564 อรทัย อินตา 27 ส.ค. 64 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว แม่ริม เชียงใหม่ (เป็นวิทยากรแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 85 [86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>