ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2057/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ต.ค. 2564 กัลทิมา พิชัย / กฤษฎา / นภารัตน์ / วัชรี / กิตติศักดิ์ / อภิสิทธิ์ / วิภาวี / ธนัช / วีระยุทธ / ณัฐญาย์ และคณะ 8-9 ต.ค. 64 วัดทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอละร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
2051/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีหัวหน้างาน 07 ต.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
2050/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัส 63) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 07 ต.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2049/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ต.ค. 2564 อาชวิน ใจแก้ว 8, 13, 15, 19, 22 ต.ค.64 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2048/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ต.ค. 2564 ศิริจันทร์ อุปาละ / ภูริวัจฐ์ ชีคำ / จันทร์สุดา คำขัติ 16-23 ต.ค.64 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2047/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ต.ค. 2564 จินดาภา ศรีสำราญ 16-18 ต.ค.64 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2046/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ต.ค. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล / สุดารัตน์ แสงแก้ว 9-10 ต.ค.64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2045/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ต.ค. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / พนิดา สัตโยภาส 9-10 ต.ค.64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2044/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ต.ค. 2564 กาญจนา สุระ 9-11 ต.ค.64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ คพท.)
2043/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ต.ค. 2564 มนทกานต์ เมฆรา / นักศึกษา 8 ต.ค.64 โรงเรียนบ้านดอนปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแนะแนวฯ)
2042/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ต.ค. 2564 จินดาภา ศรีสำราญ 7, 9-10 ต.ค.64 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2041/2564 มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 07 ต.ค. 2564 อรวรารัศมิ์ / ณัฐทนีย์ / อรทัย / นิชชิมา / กรรณิการ์
2039/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 06 ต.ค. 2564 ดารารัตน์ ไชยาโส / จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / เสาร์คำ เมืองแก้ว สำนักทะเบียนและประมวลผล
2038/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ต.ค. 2564 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม 6, 13, 29-30 ต.ค.64 และ 5-7, 19 พ.ย.64 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (U2T)
2037/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ต.ค. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ 6, 8 ต.ค.64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2036/2564 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 06 ต.ค. 2564 หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์ กองพัสดุ
2034/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ต.ค. 2564 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ / สุพจน์ บุญแรง / ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล 5 ต.ค.64 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2031/2564 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบรรณาธิการจัดทำวารสารวิชาการ "วารสารบัณฑิตวิจัย" 05 ต.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2030/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 ต.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / เกษม กุณาศรี / เจริญ จันทร์บาล 6-7 ต.ค. 64 จังหวัดพิษณุโลก (เข้าพบและหารือร่วมกับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย)
2028/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 05 ต.ค. 2564 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง 5-8 ต.ค.64 (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149] 150 [151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>