ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
697/2565 แต่งตั้งเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 21 มี.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
696/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 21 มี.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
695/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 2565 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 21 มีค.65 ณ สสอ.อำเภอพร้าว และ สสอ.อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
694/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 2565 จินดา น้าเจริญ 21-24 มีค.65 ณ ห้องประชุมอบต.สันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
693/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 2565 คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 28-31 มีค.65 ณ จังหวัดตราด
692/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 21 มี.ค. 2565 วรจิตต์ เศษรฐพรรค์ 23-24 มีค.65 ณ สำนักงาน บพค. กรุงเทพมหานคร
688/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มี.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 20-23 มีค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
686/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 19 มี.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
685/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 19 มี.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
684/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 19 มี.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
683/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / สิริญา ยุวงค์ / ประกายดาว ใคร้มา / เจษฎา คำโพธิ์ 19-20 มีค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
682/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2565 จิตรกร กรพรม 5-9 เม.ย. 65 ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี
681/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 18 มี.ค. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ชไมมน ศรีสุรักษ์ / ปภัส ฉัตราลักษณ์ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 28 มีค.-1 เม.ย.65
680/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 23-28 มีค.65 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
679/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง วิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ และกำหนดรายละเอียดเงื่อนไข ราคากลาง ค่าเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 17 มี.ค. 2565 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
678/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 23-24 มีค.65 ณ จังหวัดเชียงราย
677/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 อนุวัคิ ศรีแก้ว / จิตติคุณ นิยมศิริ / กนกวรรณ กะดีแดง / ชลิตดา วาริพินทุรักษ์ 1-2 เม.ย.65 ณ สำนักงานการบินพลเรือนฯ กรุงเทพมหานคร
676/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ 31 มีค.65 ณ พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
675/2565 แต่งตั้งผู้รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษา 17 มี.ค. 2565 วรศิริ บุญซื่อ / สุรสิงห์ แสงโสด 18 มีค.65-29 เมย.65
674/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2565 วรจิตต์ 21-22 มีค.65 ณ สำนักงาน บพค. กรุงเทพมหานคร

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>