ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2719/2566 ให้ข้าราชการและบุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2566 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 27-30 สค. 66 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2718/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2566 จิตติคุณ นิยมศิริ และคณะ 6 กย.66 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2713/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2566 กนกวรรณ กะดีแดง 31 สค.66 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
2712/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2566 ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ 10-13 กย.66 ณ กรุงเทพมหานคร
2711/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2566 ครองจิต วรรณวงศ์ 10-13 กย.66 ณ กรุงเทพมหานคร
2710/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2566 อ้อมหทัย ดีแท้ 6-9 กย.66 จังหวัดระยอง
2709/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2566 สายหยุด มูลเพ็ชร์ และคณะ 24 สค.66 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2708/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2566 ศุภณิช จันทร์สอง / กุสุมา สีดาเพ็ง 8-10 กย.66 ณ จังหวัดเชียงราย
2706/2566 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 17 ส.ค. 2566 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย 18-21 สค.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2704/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) 17 ส.ค. 2566 สิทธิพงษ์ นันตา
2703/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2566 อ.ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 18 สค.66 ณ สพป.เขต 1 เชียงใหม่
2698/2566 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 2566 ปรารถนา มินเสน และคณะ 20 สค.66 ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2697/2566 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 16 ส.ค. 2566 สำนักทะเบียนและประมวลผล
2696/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 2566 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 29-30 สค.66 ณ จังหวัดน่าน
2695/2566 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 16 ส.ค. 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
2694/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 2566 เกียรติภูมิ นามวงค์ 15-18 กย.66 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
2693/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 2566 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 24-27 สค.66 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
2691/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 2566 จินตนา อินภักดี / ศิริจันทร์ อุปาละ 1-3 กย.66 ณ จังหวัดเชียงราย
2690/2566 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ส.ค. 2566 ชุติพันธุ์ แสงโสดา / จิรสันต์ คำคุณ 29 สค.66 ณ จังหวัดพิษณุโลก
2689/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35 และกาจัดการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 8 15 ส.ค. 2566 กองพัฒนานักศึกษา

พบทั้งหมด 7468 รายการ รวมทั้งหมด 374 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374] หน้าถัดไป>>