ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1474/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 คณะวิทยาการจัดการ โครงการบริการวิชาการ
1472/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 14 มิ.ย. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1471/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 14 มิ.ย. 2565 สำนักหอสมุด 14, 17 มิ.ย.65 บริการวิชาการ
1454/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 สามารถ ใจเตี้ย ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1453/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 2565 สายฝน แสนใจพรม 13-14 มิ.ย.65 ณ โรงเรียนบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1444/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 13 มิ.ย. 2565 อนุวัติ ศรีแก้ว / ภัทรศรี อินทร์ขาว / ธัญลักษณ์ คำพรหม / ตุลยนุสรญ์ สุภาษา / แวววรรณ ละอองศรี / จิตติคุณ นิยมศิริ 16-17 มิ.ย.65 ณ โรงแรม Green Nimman
1435/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 2565 จารุวรรณ พากเพียร / กู้เกียรติ ทิพย์จักร์ / นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 11-12, 14 มิ.ย.65
1434/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 2565 ชยภัทร พุ่มจันทร์ 10-12 มิ.ย.65 ณ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ (วิทยากร)
1433/2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส 64 ประจำภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 มิ.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
1432/2565 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส 65 ประจำภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 มิ.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
1429/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 09 มิ.ย. 2565 สุกัญญา แก้ววรรณ / พัชริดา เขียวขุนเนิน / วัชราวรรณ กันทา 9 มิ.ย.65 อบรมออนไลน์
1426/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 เสริมศักดิ์ อาษา 9-12 มิ.ย.65 ณ เขาใหญ่
1425/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 คณะครุศาสตร์ / โสมนัส พันธุ์พืช / วสินธ์ สมสายทอง 12-16 มิ.ย.65 ณ จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี
1424/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน 10 มิ.ย.65 ณ สสอ.อำเภอพร้าว
1423/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 กัลยา ใจรักษ์ / วลัยพร สุพรรณ 10-13 มิ.ย.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1416/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล 14-15 มิ.ย.65 ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1415/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 สายหยุด มูลเพ็ชร์ 11-12,15-17 มิ.ย.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1414/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ / พิชชาพร โอภาศ 9-10, 16-17 มิ.ย.65 ณ ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1413/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2565 สามารถ ใจเตี้ย 9,11- 12 มิ.ย.65 ณ ชุมชนบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1410/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มิ.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / เกษม กุณาศรี / พสุ ปราโมกข์ชน 8-9 มิ.ย.65 ณ จังหวัดตรัง

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>