ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1384/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 4-6,11-13,18-20 ก.ค. 64 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1383/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิตา ตาคำนวน 24-28 ก.ค. 64 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1382/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 กฤษฎา / สำเนา / ปริยาพร / และคณะ 10-11 ก.ค. 64 สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ)
1381/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 01 ก.ค. 2564 ใบชา วงศ์ตุ้ย 16-20 สิงหาคม 2564 (ประชุมวิชาการด้านภูมิศาสตร์ฯ)
1380/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ (ยกเลิก) 01 ก.ค. 2564 กฤษณ์ / วัชระ 4-6,12-14 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก (เข้าร่วมโครงการการจัดสัมมนาออนไลน์ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : ความท้าทายและการแก้ปัญหาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19)
1379/2564 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 ก.ค. 2564 คนึง กาบกันทะ / เอกลักษณ์ ทองปัน
1378/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 30 มิ.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1377/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 2564 วรจิตต์ / มาโนช / ภาณุพงศ์ / นิพนธ์ / ธนัญชัย 1 ก.ค. 64 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1376/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 1-2 ก.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่ประสานงานและติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้โครงการของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
1375/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 30 มิ.ย. 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
1374/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 2564 วราพร ขันพล 5,9 ก.ค. 64 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1372/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 2564 กนกวรรณ / ลัลลิยา / พิชญา / วรัญญา 12-14 ก.ค. 64 (อบรมหลักสูตร ระบบการขนส่งทางอากาศเบื้องต้น รุ่นที่ 2)
1371/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 30 มิ.ย. 2564 ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 64 (อบรมหัวข้อ Air Cargo operations online workshop)
1370/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2564 รุ่งทิวา คนการณ์ 29-30 มิ.ย. 64 วันที่ 13-14 ก.ค. 64 และวันที่ 10-11 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1369/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2564 ชนินทร์ / เสรี 29 มิ.ย. 64 อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ)
1368/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2564 สุพจน์ บุญแรง / นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ / ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล 29 มิ.ย. 64 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1367/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1366/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 29 มิ.ย. 2564 ศุภฤกษ์ / เจิมขวัญ 14 ก.ค. 64 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1365/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2564 เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ / คณิศร สินธุบุญ 3-4,10-11,17-18,24-31 ก.ค. 64 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1364/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 2564 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ 1,5,8,12,15,19,22,29 ก.ค. 64 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] 100 [101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>