ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
307/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 07 ก.พ. 2565 นิตยา เสนดี 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
306/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 16-17 กพ.65 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา (วิทยากร)
305/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 15-16 กพ.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
304/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ 13-14,20-21 กพ.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
303/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 จตุพร เสถียรคง กิจกรรมที่ 4-6 โครงการอพ.สธ. ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
302/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 มุจลินท์ แปงศิริ 12-13 กพ.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
301/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 วลัยพร สุพรรณ / กัลยา ใจรักษ์ 11-13 กพ.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
300/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19-20 กพ.65 ณ ชุมชนโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
299/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 07 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์
298/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 07 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์
297/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 07 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์
296/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 07 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์
295/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 07 ก.พ. 2565 คณะครุศาสตร์
294/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 เพียงตะวัน พลอาจ 9-11, 18-20 กพ.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
293/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 ฉัตรชัย เครืออินทร์ นิเทศ
292/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 8-9, 22-23 กพ.65 ณ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
291/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 อ้อมหทัย ดีแท้ นิเทศ
289/2565 แต่งตั้ง เพิ่มเติม 2385/64 07 ก.พ. 2565 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มเติม
288/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อชุดโคมไฟ พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลัง (ครั้งที่ 2) 07 ก.พ. 2565 กองการพัสดุ
287/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 7, 9 กพ.65 ณ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] 100 [101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>