ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1063/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 พ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมรับเสด็จในวันที่ 26 พ.ค.65
1062/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 06 พ.ค. 2565 สุทธินันท์ ชื่นชม / วาสนา สันติธีรากุล / สุจิรา อัมรักเลิศ 7-16 พค.65
1061/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 พ.ค. 2565 รัชพล สัมพุทธานนท์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฯ ณ พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1060/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 06 พ.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1059/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่๒) 06 พ.ค. 2565 กองการพัสดุ
1058/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 05 พ.ค. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / กาญจนา ขัติทะจักร์ เลขานุการ (รองสุรศักดิ์)
1054/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2565 รัชพล สัมพุทธานนท์ 5 พค.65 ณ ณ ค่าย ตชด.ที่ 33
1053/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2565 สายหยุด มูลเพ็ชร์ / สถาพร อินทรส 5-6 พค.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1052/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 5-6 พค.65 ณ จังหวัดแพร่ (วิทยากร)
1051/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 9-10 พค.65 ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
1050/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ค. 2565 กฤษฎา บุญชม / สำเนา หมื่นแจ่ม / ปริยาพร กองคำ / กนกวรรณ มณีวรรณ / กรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย / กัญญนัทธ์ ศิริ / มนตรกฤต ญาณวชิรสกุล / ปริญญา สุขทอง 7 พค.65 ณ จังหวัดแพร่
1047/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 03 พ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1046/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 4, 7 พ.ค.65 ณ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1045/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4-6 พค.65 ณ ค่าย ตชด.ที่ 33
1044/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 03 พ.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 25-27 พค.65 อบรมออนไลน์
1043/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 กุลิสสรา มรุปัณฑ์ธร 16-21 พค.65 ณ จังหวัดชลบุรี
1042/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 สามารถ ใจเตี้ย 11-14 พค.65 ณ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1041/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / วัชระ ไทยบัณฑิต 11-12 พค. 65 สัมภาษณ์และถ่ายภาพปริญญากิตติศักดิ์ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1040/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 9-12พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1039/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 อำนาจ โกวรรณ / ณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา 6 พ.ค.65 สัมภาษณ์และถ่ายภาพปริญญากิตติศักดิ์ ณ กรุงเทพมหานคร

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>